Zmiany w funduszu alimentacyjnym.

Elżbieta Liberda        06 października 2020        Komentarze (0)

To dobra wiadomość, szczególnie w czasach, gdy wiele osób boryka się z wyegzekwowaniem alimentów.

Wskutek pandemii zobowiązani do zapłaty alimentów na skutek problemów z płynnością finansową poprostu przestali je płacić.

Są też i tacy, którzy nie płacą alimentów pomimo tego, że prowadzą dostatnie życie ale na pieprze nie mają nic a cały majątek który posiadają „stoi” na kogoś innego.

Dłużnik taki jest niewypłacalny… a co za tym idzie nie ma możliwości odzyskania pieniędzy.

W takiej sytuacji na pomoc przychodzi fundusz alimentacyjny. Choć nie są to spektakularne kwoty to jednak zawsze dodatkowy zastrzyk gotówki która dla wielu może okazać się na wagę złota.

Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę w rodzinie.

Dobra wiadomość jest taka, że teraz z kwoty 800 do 900 złotych na osobę wzrośnie od 1 października 2020r kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. statystyki wskazują, że ponad 40 000 osób może skorzystać na zmianach.

Jak czytamy w komunikatach Minister rodziny Marleny Maląg wskazuje ona, że to nie jedyna korzystna zmiana. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres funkcjonował będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę, który oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń natomiast świadczenie takie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego ma dodatkowo przeciwdziałać sytuacji, w której osoby samotnie wychowujące dziecko stracą prawo do świadczeń z funduszu po dniu 30 września 2020 r. z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady przyznawania świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości w jakiej były ustalone alimenty, ale nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Aby otrzymać takie świadczenie, trzeba posiadać tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, oraz dokument wskazujący na to że egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia
  • w przypadku gdy uczy się do ukończenia 25 roku życia,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przedmiotowe zmiany należy z pewnością ocenić pozytywnie, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich czasach.

Eksmisja za znęcanie się będzie łatwiejsza. Ustawa antyprzemocowa.

Elżbieta Liberda        30 lipca 2020        Komentarze (0)

W maju tego roku prezydent podpisał tzw. ustawę ” antyprzemocową „.

Przepisy wejdą w życie w ciągu sześciu miesięcy od momentu ogłoszenia ustawy. Ustawa ma na celu zapewnienie większej ochrony dla ofiar przemocy domowej.

Nowe rozwiązania umożliwią szybką reakcję Policji na przemoc, poprzez zobowiązanie sprawcy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania .

Sprawca dostanie również  zakaz zbliżania się do domostwa. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

Nowe przepisy pozwolą natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemocą.

Obecnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele miesięcy.

 

Nakaz opuszczenia mieszkania

Policja dostanie zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podczas interwenci oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli uzna, że istnieje takie ryzyko, to policjant wyda nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy.

Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy.

Nakaz będzie egzekwowany bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. To w zasadzie jedyna sytuacja w której możliwa będzie eksmisja na bruk.

Co prawda, nie dojdzie do wyrzucenia na ulicę, bo Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych., to jednak natychmiast nakaże wyprowadzkę.

 

Zakaz zbliżania się do mieszkania

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać również zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie zobowiązana do sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeśli złamie zakaz narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Takie samo wyglądać będzie sytuacja w zakresie egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Wydany przez policję nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia będzie obowiązywał przez okres dwóch tygodni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może ten okres przedłużyć.

Kontrola przez Sąd.

Przepisy przewidują kontrolę sądową nad stosowaniem nowych rozwiązań aby zapobiec nadużyciom. Sąd może w uzasadnionych przypadkach uwzględnić zażalenie sprawcy przemocy i uchylić nakaz lub zakaz.

Szybsza procedura.

Pisma procesowe będą mogły być doręczane również za pośrednictwem policji, a nie jedynie przez pocztę.

W niektórych sytuacjach sąd będzie miał 48 godzin na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Co najważniejsze, orzeczenia sądu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą natychmiast wykonywane z chwilą ich ogłoszenia.

Dużym ułatwieniem jest to że osoby domagające się zastosowania takich środków będą zwolnione z kosztów sądowych. Dla wielu poniesienie wydatków związanych ze sprawą sądową było przyczyną, że nie decydowano się na pozew.

 

Więcej na ten temat w programie TVP w którym wypowiadałam się w przedmiocie tego zagadnienia.

https://lublin.tvp.pl/41898436/w-celowniku

Podróżowanie i wakacyjne wyjazdy w czasach pandemii

Elżbieta Liberda        03 lipca 2020        Komentarze (0)

Pomimo deszczowej pogody w TVP 3 poruszyliśmy gorące klimaty – podróżowanie i wakacyjne wyjazdy, które zbliżają się wielkimi krokami, a w obecnych czasach są nieco utrudnione. Widzowie dowiedzieli się m.in.:
– jak zweryfikować biuro podróży
– czy biuro podróży musi oddać pieniądze za wycieczkę która została odwołana
– czy jest ryzyko ze po wycieczce zagranicznej zostaniemy skierowani na kwarantannę
– kto odpowiada gdy w kurorcie nie ma odpowiednich środków sanitarnych

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią – tel. 607-504-320, e-mail; lexperfecta@wp.pl

Co grozi za nie płacenie alimentów?

Elżbieta Liberda        10 czerwca 2020        Komentarze (0)

W obecnym czasie coraz więcej osób zgłasza się do mnie z tematem zaległości w płaceniu alimentów.

Okres pandemii z pewnością spowodował u nie jednego przedsiębiorcy  problemy z płynnością finansową…

To odbija się niestety na możliwościach zarobkowych.

Są jednak tez tacy którzy ten szczególny czas traktują jako pretekst do niepłacenia alimentów i innych zobowiązań.

Co można zrobić ?

Uchylanie się od płacenia alimentów w niektórych wypadkach może stanowić przestępstwo. 

Art. 209 k.k.  [Uchylanie się od alimentów]

§1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Nie podlega karze za to przestępstwo osoba, która nie płaci alimentów z przyczyn od siebie niezależnych np. z powodu ubóstwa.

Przestępstwo niealimentacji to jedno z przestępstw najczęściej rozpatrywanych na wokandach. 

Aby mówić o przestępstwie niealimentacji  czyn ten musi polegać na tym, że dana osoba :

1) uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby
2) naraża osobę (na rzecz, której nie płaci alimentów) na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Aby móc wystąpić o ochronę prawnokarną musimy posiadać wyrok sądu zasądzający alimenty.

Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, z tym, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Edukacja on -line. Problemy rodziców związane z nauką dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

 

Dziś w TVP Elżbieta Liberda odpowiadała na pytania rodziców i nauczycieli związane ze zdalnym nauczaniem. TUTAJ publikujemy najczęściej zadawane pytania,  a jeśli mają Państwo jeszcze jakieś zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia dzisiejszego wywiadu.