Co grozi za nie płacenie alimentów?

Elżbieta Liberda        10 czerwca 2020        Komentarze (0)

W obecnym czasie coraz więcej osób zgłasza się do mnie z tematem zaległości w płaceniu alimentów.

Okres pandemii z pewnością spowodował u nie jednego przedsiębiorcy  problemy z płynnością finansową…

To odbija się niestety na możliwościach zarobkowych.

Są jednak tez tacy którzy ten szczególny czas traktują jako pretekst do niepłacenia alimentów i innych zobowiązań.

Co można zrobić ?

Uchylanie się od płacenia alimentów w niektórych wypadkach może stanowić przestępstwo. 

Art. 209 k.k.  [Uchylanie się od alimentów]

§1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Nie podlega karze za to przestępstwo osoba, która nie płaci alimentów z przyczyn od siebie niezależnych np. z powodu ubóstwa.

Przestępstwo niealimentacji to jedno z przestępstw najczęściej rozpatrywanych na wokandach. 

Aby mówić o przestępstwie niealimentacji  czyn ten musi polegać na tym, że dana osoba :

1) uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby
2) naraża osobę (na rzecz, której nie płaci alimentów) na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Aby móc wystąpić o ochronę prawnokarną musimy posiadać wyrok sądu zasądzający alimenty.

Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, z tym, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Edukacja on -line. Problemy rodziców związane z nauką dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

 

Dziś w TVP Elżbieta Liberda odpowiadała na pytania rodziców i nauczycieli związane ze zdalnym nauczaniem. TUTAJ publikujemy najczęściej zadawane pytania,  a jeśli mają Państwo jeszcze jakieś zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia dzisiejszego wywiadu.

Edukacja on -line. Problemy rodziców związane z nauką dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Dziś w TVP odpowiadałam na pytania rodziców i nauczycieli związane ze zdalnym nauczaniem. 

Publikujemy te najczęściej zadawane, a jeśli mają Państwo jeszcze jakieś zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach.

Czy są przepisy które wskazują, kto odpowiada za edukację dzieci ?

Tak. Kwestię tą reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także rozporządzenia do tej ustawy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy

 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1) kontrolują wykonywanie obowiązków w postaci dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku w postaci zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Do jakiego wieku dziecko musi się edukować?

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia osiemnastego roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Czy szkoła może nakazać aby dziecko było przed komputerem w określonych godzinach?

Brak jest wprost regulacji w tym zakresie, niemniej jednak szkoły mogą wprowadzać zajęcia online w określonych godzinach.

Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).

Dyrektor ustala, w jakich godzinach nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.

Większość szkół umożliwia jednak odbycie zajęć w innych terminach.

W sytuacji kiedy dziecko nie może być obecne na zajęciach w danym terminie rekomenduje się zgłoszenie takiej okoliczności nauczycielowi prowadzącemu. Ci są w stałym kontakcie z uczniami.

 

Co w sytuacji kiedy mamy troje dzieci , a tylko jeden komputer ? Czy szkoła ma obowiązek zapewnić komputery ?

Do rozporządzenia wpisano m.in. możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość.

Należy zgłosić to w szkole. Jest wiele rodzin które w ogóle nie dysponują komputerem. Większość szkół udostępnia komputery.

Co w sytuacji kiedy rodzic nie jest w stanie pomóc odrobić lekcji bo zadania są zbyt trudne ?

To kolejna sprawa do której przepisy wprost się nie odnoszą. Wiele dzieci korzystało z korepetycji i tak radzono sobie z przedmiotami w których nie mogą pomóc rodzice.

Trzeba jednak pamiętać, że rodzice i uczniowie mają aktualnie zapewnione konsultacje z nauczycielami. To znacznie ułatwia odrabianie lekcji.

Co w sytuacji kiedy rodzic nie radzi sobie z dzieckiem, dziecko nie chce się uczyć , nie odrabia lekcji i nie chce uczestniczyć w lekcjach ? czy poniesie za to odpowiedzialność ?

W takim wypadku trzeba zawiadomić szkołę aby nie narazić się na niedopełnianie obowiązku edukacji dziecka ciążącego na rodzicach.

Nie ma przepisów które mówią o sankcjach, niemniej jednak trzeba pamiętać o ogólnej regulacji dotyczącej odpowiedzialności za uchylanie się od realizowania obowiązku edukacyjnego.

Mieszkamy na wsi, tu jest Internet, ale bardzo słaby, dzieci mówią że ciągle zacina i nie mogą odczytać zadań , czy musimy się obawiać konsekwencji ?

Nie, zgłosić, możliwość doręczenia w wersji papierowej przez pracownika gminy.

 

Prowadzimy gospodarstwo rolne, w godzinach kiedy są lekcje nie ma nas w domu , nie jesteśmy w stanie dopilnować aby dzieci wtedy się uczyły, były na lekcjach. Nie umiemy też sprawdzić czy odbyły lekcje bo nie znamy się na komputerach.

Kontakt ze szkołą, nauczycielem, system librus – elektroniczny dziennik umożliwia monitorowanie, nowoczesne platformy także. Rzeczywiście jest kłopot gdy ktoś nie umie tych narzędzi obsługiwać.

Na jakiej podstawie dzieci będą klasyfikowane do następnej klasy ?

                                           Czy jeśli dziecko nie uczestniczyło w lekcjach to może nie zdać ?

Obecności na zajęciach są sprawdzane, jeśli dziecko  ma więcej niż 50 % nieobecności może nie zdać. Szkoła bierze pod uwagę zrealizowany program, oceny wystawiane są online.

 

Czy grożą nam jakieś kary jeśli dziecko nie będzie się edukować?

 

Przepisy wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej nie precyzują tej kwestii. Należy zatem stwierdzić, że w tej kwestii luka prawna.

Jednakże należy w tym miejscu dodać, że w świetle obowiązujących przepisów co do zasady możliwe jest wyegzekwowanie obowiązku szkolnego.

Dyrektor szkoły jest wierzycielem obowiązku szkolnego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

– W pierwszej kolejności dyrektor wystosowuje do rodziców upomnienie. Koszty takiego upomnienia obciążają rodziców.

Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, dyrektor może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia.

Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści określonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym ustalono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305).

Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 

Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor – wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny.

Jest nim grzywna w celu przymuszenia – art. 1 a pkt 12 lit. b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym (tj.: Wydział Edukacji odpowiedniego urzędu miasta lub gminy).

Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Gmina – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie gminy.

 

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie.

Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Zobowiązanemu – rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego – służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art. 33, 34 ww. ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

 

W przypadkach szczególnych, w odniesieniu do uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego lub nauki, zwłaszcza przejawiających cechy demoralizacji oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdy szkoła wyczerpała już prawnie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, rekomendowanym jest wniosek wierzyciela/dyrektora szkoły skierowany do właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i podjęcie stosownych działań. W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły) nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125 ww. ustawy).

 

Jak radzą sobie szkoły z realizacją e-learningu ? Czy inni nauczyciele tak jak ja muszą wysyłać mnóstwo raportów do dyrekcji ? Pracujemy po 12 godzin dziennie, nie mamy dodatkowego wynagrodzenia. Czy nauczycielowi coś grozi za niewykonanie obowiązków ? Czy mogę stracić pracę?

Ile godzin powinien w praktyce realizować nauczyciel w ciągu tygodnia?

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 powyższej ustawy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6. 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia; 2) karę nagany.

 

BYĆ RENTIEREM – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem.

Elżbieta Liberda        20 kwietnia 2020        2 komentarze

Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem jest bardzo popularne.

Posiadanie pasywnego dochodu z pewnością kusi. Kto z nas nie marzy o tym aby mieć biznes będący „samograjem”.

Rynek nieruchomości oferuje wiele możliwości osobom, które chcą inwestować..

Jednak prowadzenie nieruchomościowego biznesu to wcale nie taki prosty temat.

Bez doskonałej znajomości rynku, obowiązujących przepisów prawa oraz dobrej analizy stopy zwrotu z inwestycji, po prostu nic nie zarobimy. Kiedy zabraknie szczęścia, zamiast odcinać kupony można wpakować się w nie lada tarapaty i potężne długi.

Jak bezpiecznie i rentownie inwestować,

jak wybrać nieruchomość pod inwestycje,

jak zweryfikować najemcę , jak zbadać stan prawny nieruchomości ,

jak zredagować doskonałe dokumenty  opisuje w książce Być rentierem .

Możesz ją przeczytać i od razu wdrażać rozwiązania w niej zawarte, a w konsekwencji zostać rentierem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Link do zamówień :

Być Rentierem – książka

 

Kredyt we franku ? Kiedy można rozwiązać umowę ?

Elżbieta Liberda        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

 1. Czym charakteryzuje się kredyt denominowany?

Kredyt denominowany w walucie obcej, a więc taki, którego wartość wyrażona zostaje w umowie w walucie obcej, ale uruchomiona zostaje w walucie polskiej, natomiast kredytobiorca dokonuje spłat rat kapitałowo – odsetkowych również w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień. Tym samym w przypadku takiego kredytu kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu, stanowiącą równowartość waluty obcej,
w zależności od bieżącego kursu wymiany walut.

 1. Jakie są różnice pomiędzy kredytem indeksowanym, a denominowanym?

Kredyt indeksowany jest to kredyt, którego wysokość ustalana jest w PLN, ale ostateczna wartość zadłużenia zależy od kursu waluty obcej w dniu uruchomienia finansowania.

Przy kredycie denominowanym wnioskowana kwota zobowiązania oraz ta widniejąca w umowie wyrażona jest w walucie obcej. Wypłata środków następuje jednak w złotówkach w wysokości obliczonej według kursu obowiązującego w dniu wypłaty. W obu przypadkach kredytobiorcy ponoszą ryzyko kursowe.

 1. Czy indeksacja jest zgodna z prawem?

Wykorzystanie indeksacji (denominacji) co do zasady nie narusza natury kredytu i przepisów praw bankowego, a kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej funkcjonowały i funkcjonują w powszechnym obrocie. Umowy takie mogą być zawierane obecnie, to jest po nowelizacji Prawa bankowego z dnia 29 lipca 2011 roku, która weszła w życie w dniu 26 sierpnia 2011 roku
(Dz. U. 2011.165.984), na mocy której do art. 69 dodano w ust. 2 pkt. 4 a oraz ust. 3 jak również były stosowane jako prawnie dopuszczalne także przed tą nowelizacją, kiedy podpisane zostały Państwa umowy kredytowe.

 

4. Nieważność umowy kredytu indeksowanego

Wyrok TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), który zapadł 3 października 2019 roku, potwierdził dotychczasowe orzeczenia polskich sądów, które uznały klauzule indeksacyjne
w umowach kredytowych za abuzywne, czyli niedozwolone
. Tym samym dopuszczono możliwość unieważnienia kredytu indeksowanego.

 

 1. Teoria salda i teoria dwóch kondykcji

W orzecznictwie sądów polskich nie istnieje jednolity sposób wyrokowania w zakresie roszczeń
o nieważności umowy wzajemnej. Można spotkać się z dwoma wariantami stosowanymi przez Sądy, opartymi na przeciwstawnych sobie teoriach. Pierwsza z nich to teoria salda. Można sprowadzić ją do stanowiska, że w sytuacji gdy kredytobiorca więcej wpłacił do banku niż pożyczył to bank powinien oddać mu stąd powstałą nadwyżkę. Jeżeli kredytobiorca nie spłacił jeszcze swojego kredytu wobec banku to nadal pozostaje on dłużnikiem banku. Według drugiego stanowiska zwanej teorią dwóch kondykcji to każde roszczenie o wydanie korzyści jest niezależne od siebie, a ich kompensacja jest możliwa tylko w ramach potrącenia. W przypadku nieważności umowy kredytowej obie strony uznawane są jako osoby bezpodstawnie wzbogacone wobec siebie. Powstają wówczas wzajemne rozliczenia pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Na chwilę obecną w orzecznictwie przeważa jednak pierwsze teoria czyli teoria salda.

 

 1. Czy kredyt frankowy to kredyt złotówkowy?

Orzecznictwo dopuszcza coraz częściej takie stanowisko, że kredyty złotówkowe to de facto kredyty które zostały udzielone w złotówkach. Tytułem przykładu można w tym miejscu wskazać, że  strony ustaliły walutę zobowiązania w EUR, ale walutę wykonania w PLN (zawarły bowiem umowę kredytu denominowanego, a nie walutowego, por. wyrok I C 922/19 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2019-12-18. Niektórzy pełnomocnicy nazywają te kredyty  pseudofrankowymi.

 

 1. Ile mam czasu na podjęcie decyzji? (Przedawnienie roszczeń)

To zależy od tego, kiedy przedawnia się roszczenie wobec banku. Termin przedawnienia wynosi
10 lat lub 6 lat, ale jego bieg rozpoczyna się od daty płatności poszczególnej raty, dla każdej osobno. Przy ratach płaconych do 8 lipca 2018 r. to 10 lat od pobrania konkretnej raty, a przy ratach płaconych od 9 lipca 2018 r., a zatem po nowelizacji skracającej terminy przedawnień – 6 lat od pobrania raty. Większość kredytów frankowicze zaciągnęli w 2007 i 2008 roku. Tak więc dla rat zapłaconych w 2007 i 2008 roku termin na dochodzenie roszczeń już minął. Można jednak powalczyć o pozostałe raty.

8. Co mogę uzyskać w Sądzie?

Odrankowanie umowy kredytowej bądź jej unieważnienie. W pozwie znajdować się może kilka wariantów korzystnych dla Klientów Kancelarii. Nie można również zapominać, że

Sąd Najwyższy w dniu 4 kwietnia 2019 roku (wyrok III CSK 159/17 ) oraz w dniu 9 maja 2019 roku
(​wyrok I CSK 242/18) stwierdził, że kredyty powiązane z walutą mają być wykonywane jako kredyty
w PLN ze stawką LIBOR;

 • Sąd Najwyższy odszedł od koncepcji rozliczenia kredytu kursem średnim NBP (wyrok SN
  z dnia 24 października 2018 r. (II CSK 632/17);
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) popiera stwierdzenie nieważności umowy kredytu (wyrok z 14 marca 2019 roku C118/17 oraz z 3 października 2019 roku
  C-260/18);

 

 1. Jakie są koszty postępowania sądowego?

Poza ustalonym (indywidualnie) w Kancelarii wynagrodzeniem dla pełnomocnika liczyć się należy
z następującymi kosztami i wydatkami. Opłata sądowa od pozwu w wysokości 1 tysiąca złotych. Od 1 do 4 tysięcy złotych wynosi zaliczka na rzecz biegłego sądowego. Do tego czasami trzeba doliczyć pozyskiwanie zaświadczeń (historii spłaty) – zależenie od baku kosztuje to od kilkudziesięciu złotych do nawet ponad 1 tysiąc złotych. Dla przykładu Deutsche Bank, za zaświadczenie obejmujące 12 lat historii spłaty kredytu pobierał opłatę w wysokości 1200 złotych. Bardzo pomocne dla pełnomocnika procesowego są również wyliczenia dotyczące wysokości spłaconego kredytu. Pozwala to bowiem określić wiele niezbędnych danych, którzy należy zawrzeć w pozwie. Kancelaria LEX PERFECTA nie narzuca tutaj żadnej osoby, który dokona takich wyliczeń. Na rynku znajduje się wielu ekonomistów, którzy dokonują takich przeliczeń i wyliczeń na potrzeby postępowania przedsądowego jak i sądowego.

 

 1. Jakie dokumenty są niezbędne na początek?

Pełnomocnicy Kancelarii mogą dokonać audytu prawnego zawartej umowy kredytowej. Odnośnie umowy to niezbędne informacje to data jej zawarcia, kwota kredytu, nazwa banku, czy umowa została dotychczas wypowiedziana i czy został wystawiony BTE? Dodatkowo zaś regulamin banku i wszystkie podpisane dotychczas załączniki i oświadczenia.

 

Jakub Cioch – Radca Prawny

Zawód radcy prawnego jest moją ogromną pasją, co przekłada się na moje pełne zaangażowanie. Trwa ono niezmiennie od kilku lat. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu mogę zajmować się wszystkimi gałęziami i dziedzinami prawa. Reprezentuję swoich Klientów przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi. Wyróżnia mnie precyzyjna umiejętność prowadzenia spraw odszkodowawczych i zadośćuczynieniowych w których reprezentowałem zarówno strony powodowe jak i pozwane Zakłady Ubezpieczeń. Posiadam uprawnienia mediatora sądowego. Ukończyłem ponadto studia doktoranckie z prawa bankowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Szczególnie interesuje mnie sytuacja prawna konsumenta
w jego relacji z Instytucjami Finansowymi. Powierzając mi prowadzenie spraw możecie być Państwo pewni, że wykorzystam specjalistyczną wiedzę nabytą w warszawskim ośrodku naukowym.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

tel. 509782009