Eksmisja za znęcanie się będzie łatwiejsza. Ustawa antyprzemocowa.

Elżbieta Liberda        30 lipca 2020        Komentarze (0)

W maju tego roku prezydent podpisał tzw. ustawę ” antyprzemocową „.

Przepisy wejdą w życie w ciągu sześciu miesięcy od momentu ogłoszenia ustawy. Ustawa ma na celu zapewnienie większej ochrony dla ofiar przemocy domowej.

Nowe rozwiązania umożliwią szybką reakcję Policji na przemoc, poprzez zobowiązanie sprawcy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania .

Sprawca dostanie również  zakaz zbliżania się do domostwa. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

Nowe przepisy pozwolą natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemocą.

Obecnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele miesięcy.

 

Nakaz opuszczenia mieszkania

Policja dostanie zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podczas interwenci oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli uzna, że istnieje takie ryzyko, to policjant wyda nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy.

Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy.

Nakaz będzie egzekwowany bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. To w zasadzie jedyna sytuacja w której możliwa będzie eksmisja na bruk.

Co prawda, nie dojdzie do wyrzucenia na ulicę, bo Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych., to jednak natychmiast nakaże wyprowadzkę.

 

Zakaz zbliżania się do mieszkania

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać również zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie zobowiązana do sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeśli złamie zakaz narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Takie samo wyglądać będzie sytuacja w zakresie egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Wydany przez policję nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia będzie obowiązywał przez okres dwóch tygodni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może ten okres przedłużyć.

Kontrola przez Sąd.

Przepisy przewidują kontrolę sądową nad stosowaniem nowych rozwiązań aby zapobiec nadużyciom. Sąd może w uzasadnionych przypadkach uwzględnić zażalenie sprawcy przemocy i uchylić nakaz lub zakaz.

Szybsza procedura.

Pisma procesowe będą mogły być doręczane również za pośrednictwem policji, a nie jedynie przez pocztę.

W niektórych sytuacjach sąd będzie miał 48 godzin na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Co najważniejsze, orzeczenia sądu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą natychmiast wykonywane z chwilą ich ogłoszenia.

Dużym ułatwieniem jest to że osoby domagające się zastosowania takich środków będą zwolnione z kosztów sądowych. Dla wielu poniesienie wydatków związanych ze sprawą sądową było przyczyną, że nie decydowano się na pozew.

 

Więcej na ten temat w programie TVP w którym wypowiadałam się w przedmiocie tego zagadnienia.

https://lublin.tvp.pl/41898436/w-celowniku

Podróżowanie i wakacyjne wyjazdy w czasach pandemii

Elżbieta Liberda        03 lipca 2020        Komentarze (0)

Pomimo deszczowej pogody w TVP 3 poruszyliśmy gorące klimaty – podróżowanie i wakacyjne wyjazdy, które zbliżają się wielkimi krokami, a w obecnych czasach są nieco utrudnione. Widzowie dowiedzieli się m.in.:
– jak zweryfikować biuro podróży
– czy biuro podróży musi oddać pieniądze za wycieczkę która została odwołana
– czy jest ryzyko ze po wycieczce zagranicznej zostaniemy skierowani na kwarantannę
– kto odpowiada gdy w kurorcie nie ma odpowiednich środków sanitarnych

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią – tel. 607-504-320, e-mail; lexperfecta@wp.pl

Co grozi za nie płacenie alimentów?

Elżbieta Liberda        10 czerwca 2020        Komentarze (0)

W obecnym czasie coraz więcej osób zgłasza się do mnie z tematem zaległości w płaceniu alimentów.

Okres pandemii z pewnością spowodował u nie jednego przedsiębiorcy  problemy z płynnością finansową…

To odbija się niestety na możliwościach zarobkowych.

Są jednak tez tacy którzy ten szczególny czas traktują jako pretekst do niepłacenia alimentów i innych zobowiązań.

Co można zrobić ?

Uchylanie się od płacenia alimentów w niektórych wypadkach może stanowić przestępstwo. 

Art. 209 k.k.  [Uchylanie się od alimentów]

§1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Nie podlega karze za to przestępstwo osoba, która nie płaci alimentów z przyczyn od siebie niezależnych np. z powodu ubóstwa.

Przestępstwo niealimentacji to jedno z przestępstw najczęściej rozpatrywanych na wokandach. 

Aby mówić o przestępstwie niealimentacji  czyn ten musi polegać na tym, że dana osoba :

1) uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby
2) naraża osobę (na rzecz, której nie płaci alimentów) na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Aby móc wystąpić o ochronę prawnokarną musimy posiadać wyrok sądu zasądzający alimenty.

Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, z tym, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Edukacja on -line. Problemy rodziców związane z nauką dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

 

Dziś w TVP Elżbieta Liberda odpowiadała na pytania rodziców i nauczycieli związane ze zdalnym nauczaniem. TUTAJ publikujemy najczęściej zadawane pytania,  a jeśli mają Państwo jeszcze jakieś zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia dzisiejszego wywiadu.

Edukacja on -line. Problemy rodziców związane z nauką dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Dziś w TVP odpowiadałam na pytania rodziców i nauczycieli związane ze zdalnym nauczaniem. 

Publikujemy te najczęściej zadawane, a jeśli mają Państwo jeszcze jakieś zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach.

Czy są przepisy które wskazują, kto odpowiada za edukację dzieci ?

Tak. Kwestię tą reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także rozporządzenia do tej ustawy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy

  1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1) kontrolują wykonywanie obowiązków w postaci dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku w postaci zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Do jakiego wieku dziecko musi się edukować?

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia osiemnastego roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Czy szkoła może nakazać aby dziecko było przed komputerem w określonych godzinach?

Brak jest wprost regulacji w tym zakresie, niemniej jednak szkoły mogą wprowadzać zajęcia online w określonych godzinach.

Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).

Dyrektor ustala, w jakich godzinach nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.

Większość szkół umożliwia jednak odbycie zajęć w innych terminach.

W sytuacji kiedy dziecko nie może być obecne na zajęciach w danym terminie rekomenduje się zgłoszenie takiej okoliczności nauczycielowi prowadzącemu. Ci są w stałym kontakcie z uczniami.

 

Co w sytuacji kiedy mamy troje dzieci , a tylko jeden komputer ? Czy szkoła ma obowiązek zapewnić komputery ?

Do rozporządzenia wpisano m.in. możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość.

Należy zgłosić to w szkole. Jest wiele rodzin które w ogóle nie dysponują komputerem. Większość szkół udostępnia komputery.

Co w sytuacji kiedy rodzic nie jest w stanie pomóc odrobić lekcji bo zadania są zbyt trudne ?

To kolejna sprawa do której przepisy wprost się nie odnoszą. Wiele dzieci korzystało z korepetycji i tak radzono sobie z przedmiotami w których nie mogą pomóc rodzice.

Trzeba jednak pamiętać, że rodzice i uczniowie mają aktualnie zapewnione konsultacje z nauczycielami. To znacznie ułatwia odrabianie lekcji.

Co w sytuacji kiedy rodzic nie radzi sobie z dzieckiem, dziecko nie chce się uczyć , nie odrabia lekcji i nie chce uczestniczyć w lekcjach ? czy poniesie za to odpowiedzialność ?

W takim wypadku trzeba zawiadomić szkołę aby nie narazić się na niedopełnianie obowiązku edukacji dziecka ciążącego na rodzicach.

Nie ma przepisów które mówią o sankcjach, niemniej jednak trzeba pamiętać o ogólnej regulacji dotyczącej odpowiedzialności za uchylanie się od realizowania obowiązku edukacyjnego.

Mieszkamy na wsi, tu jest Internet, ale bardzo słaby, dzieci mówią że ciągle zacina i nie mogą odczytać zadań , czy musimy się obawiać konsekwencji ?

Nie, zgłosić, możliwość doręczenia w wersji papierowej przez pracownika gminy.

 

Prowadzimy gospodarstwo rolne, w godzinach kiedy są lekcje nie ma nas w domu , nie jesteśmy w stanie dopilnować aby dzieci wtedy się uczyły, były na lekcjach. Nie umiemy też sprawdzić czy odbyły lekcje bo nie znamy się na komputerach.

Kontakt ze szkołą, nauczycielem, system librus – elektroniczny dziennik umożliwia monitorowanie, nowoczesne platformy także. Rzeczywiście jest kłopot gdy ktoś nie umie tych narzędzi obsługiwać.

Na jakiej podstawie dzieci będą klasyfikowane do następnej klasy ?

                                           Czy jeśli dziecko nie uczestniczyło w lekcjach to może nie zdać ?

Obecności na zajęciach są sprawdzane, jeśli dziecko  ma więcej niż 50 % nieobecności może nie zdać. Szkoła bierze pod uwagę zrealizowany program, oceny wystawiane są online.

 

Czy grożą nam jakieś kary jeśli dziecko nie będzie się edukować?

 

Przepisy wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej nie precyzują tej kwestii. Należy zatem stwierdzić, że w tej kwestii luka prawna.

Jednakże należy w tym miejscu dodać, że w świetle obowiązujących przepisów co do zasady możliwe jest wyegzekwowanie obowiązku szkolnego.

Dyrektor szkoły jest wierzycielem obowiązku szkolnego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

– W pierwszej kolejności dyrektor wystosowuje do rodziców upomnienie. Koszty takiego upomnienia obciążają rodziców.

Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, dyrektor może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia.

Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści określonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym ustalono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305).

Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 

Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor – wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny.

Jest nim grzywna w celu przymuszenia – art. 1 a pkt 12 lit. b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym (tj.: Wydział Edukacji odpowiedniego urzędu miasta lub gminy).

Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Gmina – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie gminy.

 

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie.

Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Zobowiązanemu – rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego – służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art. 33, 34 ww. ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

 

W przypadkach szczególnych, w odniesieniu do uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego lub nauki, zwłaszcza przejawiających cechy demoralizacji oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdy szkoła wyczerpała już prawnie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, rekomendowanym jest wniosek wierzyciela/dyrektora szkoły skierowany do właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i podjęcie stosownych działań. W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły) nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125 ww. ustawy).

 

Jak radzą sobie szkoły z realizacją e-learningu ? Czy inni nauczyciele tak jak ja muszą wysyłać mnóstwo raportów do dyrekcji ? Pracujemy po 12 godzin dziennie, nie mamy dodatkowego wynagrodzenia. Czy nauczycielowi coś grozi za niewykonanie obowiązków ? Czy mogę stracić pracę?

Ile godzin powinien w praktyce realizować nauczyciel w ciągu tygodnia?

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 powyższej ustawy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6. 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia; 2) karę nagany.