Zmiany w prawie podatkowym 2019 i i ch wpływ na obrót nieruchomościami.

Elżbieta Liberda        18 stycznia 2019        Komentarze (0)

Wraz z nadejściem nowego roku zaczyna obowiązywać wiele nowych lub zmienionych przepisów, które poprawiają lub zmieniają sytuację na rynku nieruchomości.

Najważniejszą zmianą w 2019 roku jest oczywiście przekształcenie użytkowania wieczystego we własność o czym pisałam w tym wpisie  – zmiany w użytkowaniu wieczystym

 

Zmienia się jednak jeszcze kilka innych przepisów, a w tym również przepisy podatkowe.

Jest to szczególnie interesujące, bo bezpośrednio wpływa to na stan naszego portfela.

 

–  Sprzedaż nieruchomości –

spadkobiercy i rozwodnicy zyskają

Do tej pory z urzędem skarbowym należało się rozliczyć kiedy zbywaliśmy odziedziczoną nieruchomość, a nie upłynęło jeszcze 5 lat od jej nabycia (licząc od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło).

Liczyła się data kiedy spadek otrzymaliśmy lub następował podział majątku wspólnego byłych małżonków. 

Obecnie

 • w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku nieruchomości lub praw majątkowych pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabyci lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę;
 • natomiast, w sytuacji podziału majątku wspólnego termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Od 1 stycznia 2019 roku każdy spadkobierca oraz rozwiedziony małżonek będzie obliczał ww. okres pięcioletni od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie albo wytworzenie nieruchomości przez spadkodawcę lub małżonków.

 

Co jeśli sprzedamy przed upływem 5 lat?

Jeśli sprzedamy nieruchomość wcześniej trzeba będzie zapłacić 19 % podatku dochodowego, ale i tutaj pojawiają się korzystne zmiany!

Za koszt odpłatnego zbycia tak nabytej nieruchomości uznawane będą nie tylko nakłady poczynione w czasie posiadania, które zwiększyły wartość nieruchomości i kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn, ale także inne.

Od 1 stycznia 2019 za koszt uzyskania przychodu uznajemy również:
• udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz
• przypadające na podatnika ciężary spadkowe (np. długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia), w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Zmiana ta korzystanie wpłynie na nasze zobowiązania podatkowe.

 

Ulga mieszkaniowa

Korzystne zmiany dotyczyć będą też osób inwestujących w nieruchomości. Ustawodawca zwalnia z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdy podatnik wydatkuje przychód z takiej transakcji na własne cele mieszkaniowe. To się nie zmienia, ale wydłużeniu ulga termin kiedy możemy z takiej ulgi skorzystać . Do 31 grudnia musiało to nastąpić nie później niż w okresie 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, a obecnie okres ten został wydłużony do 3 lat.
Wydaje się, że proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie i liczyć, że wpłynie to na jeszcze większe zyski z obrotu nieruchomościami.

 

Timeshare

Elżbieta Liberda        15 stycznia 2019        Komentarze (0)

Wielu z nas podróżuje; w trakcie wakacji, urlopów zwiedzamy różne zakątki kraju i świata. Do niektórych miejsc przywiązujemy się jednak w sposób szczególny, tak bardzo, że z chęcią wracalibyśmy do nich każdego roku. Rozwiązaniem tego stanu rzeczy mogłoby być przykładowo nabycie nieruchomości położonej w danej miejscowości, swoistej rezydencji wypoczynkowej. Biorąc pod uwagę ogromne wydatki związane z zakupem oraz całorocznym jej utrzymaniem byłby to interes mało opłacalny. Mało kto, zwłaszcza w Polsce, zdaje sobie sprawę z istnienia pewnej alternatywy. Otóż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom takich osób w obrocie gospodarczym wykształciła się instytucja timeshare, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „dzielenie czasu”.

Regulacje prawne 

Początkowo w ustawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej brak było przepisów kompleksowo regulujących takie stosunki prawne, co skutkowało stosowaniem wobec nabywców praw z nich wynikających, nieuczciwych mechanizmów. Problem ten dostrzeżono w Unii Europejskiej już na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. W celu zapewnienia minimalnych standardów ochrony podjęto  prace legislacyjne, których efektem było uchwalenie w 1994 roku stosownej dyrektywy zastąpionej następnie dyrektywą z 2009 roku. Aktualne przepisy zostały implementowane do polskiego porządku prawnego 28 kwietnia 2012r. ustawą o timeshare,

Czym jest timeshare?

Timeshare jest odpłatnym prawem do korzystania w oznaczonym czasie w każdym roku (np. przez dwa tygodnie) z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, wynikającym z umowy zawartej na okres co najmniej 1 roku, sporządzonej zasadniczo w formie pisemnej między konsumentem, a przedsiębiorcą w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem. Przez miejsce zakwaterowania należy rozumieć „miejsce noclegowe, w szczególności budynek, mieszkanie, pokój lub inne pomieszczenie mieszkalne, w tym znajdujące się na statkach pasażerskich, innych jednostkach pływających, w przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych”.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przed zawarciem umowy przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi nieodpłatnie szczegółowe, jasne i zrozumiałe informacje dotyczące takiej umowy na piśmie lub na innym trwałym nośniku w czasie umożliwiającym konsumentowi zapoznanie się z nimi. Nośnikiem mogą być przykładowo wydruki papierowe, nośniki danych(USB, płyty, dyskietki, dyski twarde), poczta elektroniczna. Przyjmuje się także, że nośnikiem może być również strona internetowa o ile spełnia warunki wypracowane w ramach orzecznictwa unijnego. Informacje te po zawarciu umowy stanowią jej integralną część. Obejmują one m.in. :

 • dane identyfikujące przedsiębiorcę, informacje dotyczące nabytych praw,
 • informacje dotyczące przedmiotu umowy(opis nieruchomości i jej położenia; opis usług i obiektów, do których konsument będzie miał dostęp);
 • informacje dotyczące kosztów (pełny koszt umowy wraz z opisem możliwości podwyższenia ceny, wskazanie obowiązkowych opłat ustawowych i metody obliczania opłat związanych z nieruchomością, koszty administracyjne, itp.);
 • informacje dotyczące rozwiązania umowy

Ponadto informuje się konsumenta o prawie i terminach odstąpienia od umowy(załącza się także formularz odstąpienia od umowy).

Oprócz obowiązków czysto informacyjnych przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymywać miejsce zakwaterowania w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały czas trwania umowy, w szczególności do dokonywania napraw i innych nakładów koniecznych.

Odstąpienie od umowy

Każdy konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W takich sytuacjach umowę uznaje się za niezawartą. Podstawowy termin na złożenie oświadczenia(pisemnie lub na innym trwałym nośniku)wynosi 14 dni od dnia zawarcia bądź doręczenia dokumentu umowy. W przypadku gdy przedsiębiorca nie przekazał wymaganych informacji w określony ustawowo sposób termin ulega wydłużeniu do 3 miesięcy, a w przypadku braku załączenia formularza o odstąpieniu termin wydłuża się aż do roku. Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zakazane jest pobieranie od konsumenta jakichkolwiek świadczeń, np.zaliczek.

Wadliwość przedmiotu świadczenia

W przypadku, gdy przedmiot umowy miał w chwili wydania wady(fizyczne lub prawne), które uniemożliwiały jego używanie, konsumentowi przysługuje  prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. To samo prawo przysługuje także w przypadku wad powstałych później, których przedsiębiorca mimo zawiadomienia nie usunął w odpowiednim czasie bądź takich, które usunąć się nie dadzą. Jeżeli wady są natomiast tego rodzaju, że jedynie ograniczają korzystanie z przedmiotu umowy, konsument może żądać obniżenia wynagrodzenia przysługującego przedsiębiorcy za czas trwania wad. Do skorzystania z tych praw wymagane jest, aby konsument nie wiedział o wadach w chwili zawarcia umowy. Jeśli wady zagrażają zdrowiu konsumenta lub innych uprawnionych do korzystania z przedmiotu umowy osób, prawo do natychmiastowego wypowiedzenia przysługuje nawet w przypadku, gdy o wadach takich wiedział w chwili zawarcia umowy.

Rezygnacja z timeshare

Jeśli motywacją rezygnacji jest chęć całkowitego wyzbycia się prawa to w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na warunki dotyczące rozwiązania umowy. Zwykle mogą one przewidywać zapłatę kar umownych na rzecz przedsiębiorcy. Aby uniknąć tego obowiązku oraz z uwagi na to, że timeshare jest prawem zbywalnym to nic nie stoi na przeszkodzie, aby odsprzedać je innym konsumentom. Można dokonać tego samodzielnie, przy czym o dokonanej transakcji należy poinformować naszego pierwotnego kontrahenta(brak informacji może skutkować obowiązkiem naprawienia szkody) albo za pomocą pośrednika, który na podstawie odpłatnej umowy wykona niezbędne czynności. Jeżeli natomiast po pewnym czasie stwierdzimy, że chcielibyśmy wypoczywać w innym miejscu albo nawet w tym samym, ale w innym terminie to możemy przystąpić do systemu wymiany, o ile przedsiębiorca taki system przewiduje. System ten polega na tym, że na podstawie odpłatnej umowy uzyskujemy możliwość korzystania z praw wynikających z umów timeshare innych konsumentów w zamian za udostępnienie swojego prawa.

Przepisy dotyczące formy i języka umowy, obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, prawa do odstąpienia od umowy, zakazów żądania świadczeń mają również zastosowanie do umów pośrednictwa w odsprzedaży oraz o uczestnictwo w systemie wymiany.

Warto wspomnieć, że postanowienia wszystkich wspomnianych umów mniej korzystne dla konsumentów niż postanowienia ustawy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy ustawy. W zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się natomiast przepisy kodeksu cywilnego.

Timesharing to, jak wspomniano na wstępie, atrakcyjna oferta przede wszystkim dla osób, które lubią spędzać wakacje co roku w tym samym miejscu. Oszczędność kosztów względem zakupu własności nieruchomości jest oczywista. Opcja taka jest także przeważnie korzystniejsza względem wyjazdów organizowanych przez biura podróży, których ceny uzależnione są od aktualnej sytuacji panującej w branży turystycznej. Minusem timesharingu jest jednak fakt, że płacimy za swoje prawo nawet wtedy gdy z niego nie skorzystamy(np. z przyczyn losowych). Związanie z miejscem i ścisłym terminem może się także po pewnym czasie okazać niezwykle monotonne. Wady te koryguje jednak możliwość uczestnictwa w systemach wymiany, przy czym trzeba się liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów.

 

 

 

Autorem dzisiejszego wpisu jest Jakub Szymański laureat konkursu na staż w Kancelarii Lex Perfecta. 

 

 

Zmiany w prawie 2019 r. Jak uwłaszczenie wpłynie na obrót nieruchomościami?

Elżbieta Liberda        09 stycznia 2019        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego można powiedzieć że w zasadzie przestanie istnieć. Oczywiście poza kilkoma – nielicznymi –  wyjątkami.

 

Ale zacznijmy od początku. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca przekształcania użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych we własność.

W/w ustawa ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Oczywiście zadzieje się to nie „za darmo”. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści zobowiązani zostaną do spłaty stosownej opłaty. Spłata taka nastąpić może albo jednorazowo, albo w ratach. Im szybciej zapłacimy tym więcej skorzystamy.

Bonifikaty.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Dodatkowo w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Zalety

 • Dotychczas użytkownicy wieczyści ponosili coroczne opłaty.
 • Aktualnie istniejący obowiązek ponoszenia takiej opłaty nie powinien być szczególnie dolegliwy gdyż wystąpi zamiast corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ale użytkownik wieczysty w zamian za to uzyska własność nieruchomości.

Wady

Problem mogą mieć Ci którzy zechcą sprzedać nieruchomość.

Dzieje się tak dlatego, że fakt przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo jej własności potwierdza zaświadczenie wydawane przez starostę. Dokument ten stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów. Do czasu zatem wydania zaświadczenia przez odnośny organ, nie będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy dany zabudowany grunt objęty użytkowaniem wieczystym uległ przekształceniu z mocy prawa, czy też nie. W praktyce może to na jakiś czas nieco spowolnić rynkowy obrót nieruchomościami. Zaświadczenie takie będzie obligatoryjnie okazywane notariuszowi przy transakcji sprzedaży. Wyjątkiem będą transakcje  mających za przedmiot sam grunt. Niestety zaświadczenia nie uzyskamy go „od ręki”.

O zaświadczenie musimy wystąpić. Jeśli tego nie zrobimy to starosta będzie miał rok na wydanie przedmiotowego zaświadczenia.  Jeśli właściciel wystąpi z wnioskiem o takie dokument, co do zasady, powinien go otrzymać w ciągu 4 miesięcy. Natomiast, jeśli wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu wtedy właściwy organ musi wydać zaświadczenie w ciągu 30 dni.

Wydanie zaświadczenia na wniosek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

A co jeśli nabywca znajdzie się wcześniej ?

Co do zasady przenieść własności się nie da więc pozostaje zawarcie umowy przedwstępnej. Wielu nabywców chce jednak wprowadzić się jak najszybciej szczególnie jeśli mają gotówkę na nieruchomość. Z kolei sprzedawca nie szczególnie chce wydawać lokal w posiadanie przed otrzymaniem ceny.  Trzeba będzie zawierać naprawdę „dobre” umowy przedwstępne tak aby żadna ze stron transakcji nie została pokrzywdzona.

Warto tu wspomnieć że termin umowy przyrzeczonej powinien być określony tak, że w sytuacji kiedy jednak po 30 dniach zaświadczenia nie będzie to sprzedawca nie narazi się na przykre konsekwencje jak np. zwrot zadatku w podwójnej wysokości.

 

 

Nabycie gruntów rolnych. Jak nie będąc rolnikiem możesz kupić ziemię rolną ?

Elżbieta Liberda        19 listopada 2018        Komentarze (0)

Dwa lata temu  zasady obrotu ziemią rolną zostały radykalnie zmienione.

Dziś swobodnie sprzedać i kupić można działkę rolną o powierzchni poniżej 0,3 ha.

Nieruchomości  o większym areale, co do zasady, mogą nabyć tylko rolnicy indywidualni.

Inni chcąc kupić muszą uzyskać zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ( dawniej  Agencji Nieruchomości Rolnych ).

Przedmiotową zgodą można uzyskać kiedy zainteresowany nabyciem spełni kryteria określone w ustawie .

A jak to wygląda w praktyce ? 

PROCEDURA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

krok po kroku 

 

I. Wstępne określenie rodzaju nieruchomości. 

1. Weryfikacja nieruchomości w oparciu o nowelizację ustawy regulującej obrót ziemią rolną

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 • Powierzchnia gruntu 
  – Przeznaczenie (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów

UWAGA!!!
Do gruntów rolnych zaliczamy zarówno obszary sklasyfikowane w MPZP jako tereny upraw polowych (RP) jak i tereny zabudowy zagrodowej/mieszkalnictwa rolniczego (MR)!

Wskazanie w MPZP określającym przeznaczenie gruntu, dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej niskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej – nie dokonuje wyłączenia gruntów spod obowiązku odniesienia do UKUR!

2. Weryfikacja Potencjalnego Klienta w odniesieniu do nowych przepisów wynikających ze zmiany Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR):

• Osobie fizycznej (Potencjalnemu Kupującemu) przysługuje prawo do nabycia ziemi rolnej bez konieczności uzyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przypadku gdy nabywany grunt:
– jest niezabudowany, zaś jego powierzchnia nie przekracza 3000 m2
– jest zabudowany BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM oraz BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI, które stanowią pozostałość dawnego siedliska zaś ich powierzchnia nie przekracza 5000 m2.

 

Kto nie musi uzyskać zgody ? 
• Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą (Rolnicy indywidualni) są zwolnieni z obowiązku uzyskania zgody od KOWR na nabycie przez nich gruntów rolnych po spełnieniu następujących warunków;
– posiadania kwalifikacji rolniczych,
– zamieszkują 5 lat w gminie, w której położona jest jedna z posiadanych przez nich nieruchomości stanowiących ich rodzinne gospodarstwo.

 

Etapy nabycia nieruchomości rolnych:

Przygotowanie kompletnej dokumentacji nieruchomości :
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu gruntów w MPZP bądź też o braku jego ustanowienia dla rejonu nabywanej nieruchomości;
– zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące położenia/ nie objęcia gruntu strefą rewitalizacji;
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
– Odpis z Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności – o ile nie jest prowadzona elektroniczna Księga Wieczysta;
• Uzyskanie opinii od właściwej dla położenia gruntu Izby Rolniczej na temat planowanego założenia gospodarstwa rodzinnego.

Odbywa się to na podstawie złożenia stosownego wniosku do Izby Rolniczej oraz udzielenia rękojmi 10 letniej prowadzenia działalności rolniczej (rodzinnego gospodarstwa) na terenie nabywanego gruntu,

lub:

– Uzyskanie opinii od właściwej dla położenia gruntu Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR) na temat planowanego założenia gospodarstwa rodzinnego.

Odbywa się to na podstawie złożenia stosownego wniosku do siedziby organu oraz rękojmi 10 lat prowadzenia działalności rolniczej (rodzinnego gospodarstwa) na terenie nabywanego gruntu.

LUB

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE POSIADA WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, ZAŚ JEST W POSIADANIU/ WSPÓŁPOSIADANIU/DZIERŻAWIE ZIEMI ROLNEJ:

– oświadczenie od wójta Gminy, w której znajdują się posiadane przez nią grunty dotyczące prowadzenia przez wnioskodawcę działalności rolniczej – UZYSKANIE TAKIEGO DOKUMENTU CZYNI NABYWCĘ GRUNTU – OSOBĄ FIZYCZNĄ MAJĄCĄ PREDYSPOZYCJE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ – JEDNAK NIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO!

Uzyskanie zgody KOWR na nabycie ziemi rolnej:

Istnieją dwie drogi wniosek zbywcy oraz wniosek nabywcy.

Drogą prostszą do obrania jest zaangażowanie w całą procedurę Właściciela gruntu (Sprzedawcy)- wniosek zbywcy.

To on w swoim imieniu składa w odpowiednim dla położenia gruntu oddziale KOWR wniosek o wyrażenie zgody na nabycie posiadanych przez niego gruntów rolnych – konkretnemu Nabywcy (Kupującemu) z zastrzeżeniem iż wcześniej Nabywca uzyskał pozytywną opinię od IR związaną z założeniem przez niego rodzinnego gospodarstwa, a także złożył oświadczenie rękojmi 10 lat prowadzenia na nabywanym terenie działalności rolniczej, a także oświadczenie z którego wynika iż po nabyciu gruntu rolnego nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych będących jego własnością.

Ważnym elementem przy procedurze uzyskania zgody KOWR na zbycie nieruchomości osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym oraz zrzeczenie się KOWR prawa pierwokupu nieruchomości są dowody podjęcia próby sprzedaży gruntu wśród okolicznych rolników indywidualnych (kopie ogłoszeń papierowych, umów pośrednictwa w sprzedaży, zdjęcia banerów reklamowych mocowanych w gruncie).

Wniosek wraz z kompletną dokumentacją (zaświadczenia z Urzędu Gminy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacja związana z podejmowaniem prób sprzedaży) oraz dokumenty dostarczone przez Nabywcę od IR) składa się we właściwym oddziale KOWR.

W przypadku gdy Zbywca nieruchomości nie chce występować do KOWR o uzyskanie zgody istnieje droga umożliwiająca to Nabywcy. W tym wypadku to on, jako osoba Kupująca występuje do KOWR z powyższym dokumentami z dodatkowym ich uzupełnieniem o oświadczenie o posiadaniu przez niego kwalifikacji rolniczych popartych stosownym dokumentem bądź też o ich uzupełnieniu, a także zobowiązaniu się co do tego iż będzie zamieszkiwać przez 5 lat od nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Etap końcowy
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wydanej przez KOWR z pełną dokumentacją możliwe jest rozpoczęcie finalizacji procesu transakcji.

 

Konkurs – wygraj płatny staż w Kancelarii Lex Perfecta

Elżbieta Liberda        11 listopada 2018        Komentarze (0)

Zespół Kancelarii Lex Perfecta to osoby, które lubią to co robią i chętnie dzielą się swoją wiedzą, zarówno z Klientami, jak i młodszymi kolegami po fachu. Osoby, które odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, robią więcej niż wymagane minimum i mają pasje.

W związku z tym, organizujemy konkurs skierowany do studentów prawa i aplikantów radcowskich. Jeśli jesteś młodym, ambitnym prawnikiem i stawiasz na samorozwój oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia – mamy coś dla Ciebie. Wystarczy trochę zaangażowania i „lekkie pióro”, a płatny staż w topowej lubelskiej Kancelarii będzie Twój!

Konkurs trwa od 11 do 30 listopada 2018 r. Zadanie jest bardzo proste, a nagrody bardzo atrakcyjne. Każdy z uczestników musi przygotować pracę konkursową, która składa się z dwóch części. Po pierwsze, należy przygotować aktualizację porady prawnej dotyczącej rozwodu (https://www.youtube.com/watch?v=deZUcLgLum4) w formie pisemnej. Trzeba zwrócić uwagę zarówno na instytucje, które się zmieniły, ale także na te, które się pojawiły w ostatnim czasie.

Druga część zadania to przygotowanie artykułu skierowanego do osób, które nie są związane z prawem. Artykuł ma dotyczyć tematyki z zakresu prawa nieruchomości, prawa rodzinnego lub prawa spadkowego. Celem pracy jest wyjaśnienie często zawiłych instytucji, jak działają one w praktyce. Najlepsze artykuły zostaną opublikowane na blogu http://elzbietaliberda.pl/.

Dodatkowo uczestnik musi wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować Oświadczenie Uczestnika Konkursu udostępnionego do pobrania na stronie internetowej […].

oraz

 1. polubić fanpage Elżbieta Liberda Radca Prawny https://www.facebook.com/LiberdaElzbieta/
 2. i subskrybować kanał https://www.youtube.com/channel/UCXymSMTa17fq-sjD15He3Qg

Miesięczny, płatny staż w Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Liberda to nagroda dla najlepszej pracy. Sponsorem nagród rzeczowych dla 3 najlepszych osób jest Wydawnictwo C.H. BECK.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 1. Oświadczenie uczestnika konkursu
 2. Regulamin