wrzesień 2017

  W dniu 3 sierpnia 2017 Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy ? Prawo spółdzielcze.   Przedmiotowe zmiany s± bardzo doniosłe w skutkach dla bież±cej działalno¶ci spółdzielni mieszkaniowych. Można z cał± stanowczo¶ci± stwierdzić, iż jest to kolejna rewolucja w […]

Użytkowanie wieczyste a prawo do lokalu . Ważna uchwała SN.

Elżbieta Liberda        05 września 2017        2 komentarze

Od dawna niejasna była sytuacja lokatorów mieszkań położonych na gruncie, do którego wygasło prawo użytkowania wieczystego. Brak było jednoznacznego okre¶lenia co dzieje się z prawem odrębnej własno¶ci lokalu. W zwi±zku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pytanie prawne do Sadu Najwyższego. Problemów nastręczał art. 4 ust. 3 Ustawy o własno¶ci lokali (Dz.U. 1994 Nr 85, […]

Ważne zmiany w prawie dotycz±ce po¶rednictwa i zarz±dzania nieruchomo¶ciami.

Elżbieta Liberda        01 września 2017        2 komentarze

W tym roku na 1 wrze¶nia czekali  nie tylko uczniowie, ale także wszyscy zwi±zani z rynkiem nieruchomo¶ci. Wła¶nie dzi¶ wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami, która bezpo¶rednio wpłynie na sposób i komfort wykonywania zawodu po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, zarz±dcy nieruchomo¶ci czy rzeczoznawcy maj±tkowego. Co zmieni się konkretnie? Nowelizacja zapewni nieco bardziej przejrzyst± i stabiln± […]