E-mail jest dokumentem. Uwaga na zmiany w kodeksie cywilnym .

Elżbieta Liberda        01 maja 2017        Komentarze (0)

Weszły w życie istotne zmiany w prawie cywilnym. Nieznajomo¶ć ich może słono kosztować.

W prowadzonych przez nas sprawach już wielu dało się „naci±ć „.

Dlatego przypominam !

Dnia 8 wrze¶nia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, która przyczyniła się do cyfryzacji przepisów prawa cywilnego, usprawniaj±c postępowanie cywilne.

Nowelizacja wprowadziła do Kodeksu cywilnego definicję dokumentu –

zgodnie z art. 77    3 kc,

dokumentem jest każdy no¶nik informacji umożliwiaj±cy zapoznanie się z jej tre¶ci±.

Oznacza to, że wiadomo¶ć

  • e-mail,
  • sms czy
  • mms, ale także
  • nagranie audio lub wideo (nadaj±ce się do zapisania i odtworzenia)

może stanowić dokument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Konsekwencj± tej regulacji jest też ustanowienie nowej formy dokumentowej, która w skutkach prawnych została zrównana z bardziej sformalizowan±, zwykł± form± pisemn±.

Jeżeli ustawa lub umowa pod rygorem nieważno¶ci nie przewiduj± żadnej szczególnej formy, o¶wiadczenie złożone w formie

  • jakiegokolwiek dokumentu
  • w taki sposób, że możliwe jest ustalenie jego nadawcy –

ma co do zasady taki sam walor prawny, jak o¶wiadczenie złożone i podpisane na pi¶mie.

 

W±tpliwo¶ci…

Przypisanie o¶wiadczenia woli do osoby może jednak stanowić kwestię sporn±, bowiem już obecnie strony potrafi± kwestionować własnoręczno¶ć złożonego podpisu, a co dopiero, je¶li będzie chodzić o konkretn± wiadomo¶ć e-mail czy plik komputerowy.

Zmianie uległa także zasada wnoszenia pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Od tej pory, przynajmniej teoretycznie, możliwe jest dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych drog± elektroniczn± w całym postępowaniu cywilnym poprzez tzw. Elektroniczne Biuro Podawcze.

Zgodnie z przepisem art. 125 § 21 kpc,

jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za po¶rednictwem systemu teleinformatycznego – pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wył±cznie za po¶rednictwem systemu teleinformatycznego.

S±d obowi±zany jest pouczyć stronę jeszcze przed wniesieniem pisma o tym, że w przypadku złożenia pisma inn± drog± – przewodnicz±cy ode¶le je wnosz±cemu i zawiadomi go o bezskuteczno¶ci czynno¶ci.

Wybór doręczania pism za po¶rednictwem systemu teleinformatycznego nie jest nieodwołalny, ustawa przewiduje bowiem możliwo¶ć złożenia o¶wiadczenia o rezygnacji z takiego wyboru, które składa się również za po¶rednictwem tego systemu – takie o¶wiadczenie jest wi±ż±ce tylko w stosunku do osoby, która je złożyła.

Najistotniejsz± konsekwencj± zdecydowania się na doręczanie pism za po¶rednictwem systemu teleinformatycznego jest fakt, że w przypadku takiego doręczenia pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji – a więc w chwili zalogowania się do systemu teleinformatycznego.

W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie.

Zostało wspomniane na pocz±tku, że wybranie wnoszenia pism procesowych za po¶rednictwem systemu teleinformatycznego jest możliwe przynajmniej teoretycznie – ustawodawca przewidział bowiem okres 3 lat od wej¶cia w życie ustawy zmieniaj±cej, w którym wnoszenie pism za po¶rednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leż±cych po stronie s±du, jest to możliwe.

Wszystkie s±dy maj± więc czas do 8 wrze¶nia 2019 r. na umożliwienie stronom wnoszenia pism procesowych drog± elektroniczn± za po¶rednictwem ?Elektronicznego Biura Podawczego?.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: