Zapis windykacyjny. Jak przepisać nieruchomość ?

Elżbieta Liberda        01 maja 2017        Komentarze (0)

Bardzo często pojawia się zagadnienie dotyczące możliwości „przepisania” nieruchomości na rzecz konkretnej osoby.

Nie zawsze zainteresowani jesteśmy dokonywaniem klasycznej darowizny, ale chcemy mieć pewność iż np. po śmierci konkretna nieruchomość trafi do określonej osoby.

I właśnie wtedy mamy możliwość skorzystana z tzw. zapisu windykacyjnego.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być bowiem nieruchomości, a także przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne.

 

Definicje.

Zapis windykacyjny jest testamentowym rozporządzeniem, w którym określony podmiot będący spadkobiercą testamentowym lub ustawowym, nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, którą zgodnie z Kodeksem cywilnym jest chwila śmierci spadkodawcy.

Może on być sporządzony wyłącznie w testamencie w formie aktu notarialnego.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być (art. 9811 KC):

1) rzecz oznaczona co do tożsamości;

2) zbywalne prawo majątkowe;

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

 

Do zapisów windykacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolności dziedziczenia i o niegodności.

W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zapisu zwykłego.

 

Od kiedy ma zastosowanie w prawie?

Nowelą z 18 marca 2011 r. do Kodeksu cywilnego z dniem 23 października 2011 r. wprowadzona została do polskiego systemu prawnego instytucja zapisu windykacyjnego, dotychczasowa zaś instytucja zapisu otrzymała miano zapisu zwykłego.

 

Zapis windykacyjny a zachowek.

Zapis windykacyjny nie uchroni jednak spadkobiercy przed tym iż inni spadkobiercy nie będą mogli dochodzić zachowku.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do zachowku nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może dochodzić jego zapłaty od osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił w testamencie zapis windykacyjny.

Jednak w takim przypadku, osoba ta będzie obowiązana do zapłaty sumy pieniężnej, potrzebnej do uzupełnienia zachowku tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego (art. 9991 KC).

Ponadto, jeżeli osoba na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny, sama uprawniona jest do zachowku ? ponosi ona odpowiedzialność względem innych osób uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

Zapisobiorca windykacyjny może też zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku, przez wydanie przedmiotu tegoż zapisu.

Jeżeli spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób, ich odpowiedzialność względem uprawnionego do zachowku jest solidarna.

 

Przykład zapisu windykacyjnego dot. nieruchomości w testamencie.

Jadwiga Kowalska postanawia, że z chwilą otwarcia spadku po niej, tytułem zapisu windykacyjnego: 1) syn Adam Kowalski – nabędzie nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 15 (piętnaście), o obszarze 600 m2 (sześćset metrów kwadratowych), położoną w Raszynie, w obrębie 05/01, przy ulicy Warszawskiej, objętą księgą wieczystą WA1P/99999999/0, 2) córka Urszula Podolska – nabędzie nieruchomość oznaczoną jako działki ewidencyjne numer 17 (siedemnaście) i 18 (osiemnaście), o łącznym obszarze 1308,00 m2 (jeden tysiąc trzysta osiem metrów kwadratowych), położoną w Raszynie, w obrębie 05/01, przy ulicy Krótkiej, objętą księgą wieczystą WA1P/99999998/0, 3) syn Jacek Kowalski – nabędzie stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny numer 1 (jeden) wybudowany w budynku numer 1 (jeden) przy ulicy Pustej w Gdyni, o powierzchni użytkowej ok. 44 m2 (czterdzieści cztery metry kwadratowe), objęty księgą wieczystą Kw GD1Y/99998888/0.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: