Co deweloper musi powiedzieć klientowi?

Elżbieta Liberda        30 stycznia 2021        Komentarze (0)

W Rzeczpospolitej ciekawy artykuł dotycz±cy jednego z Warszawskich deweloperów, a w nim opinia Elżbiety Liberdy.

https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/301269898-Co-deweloper-musi-powiedziec-klientowi.html

OPINIA

Czy podpisane akty notarialne z niekorzystnymi dla klientów zapisami można zmienić? W jakiej sytuacji można je unieważnić?

Elżbieta Liberda, radca prawny, Lex Perfecta Kancelaria Radcy Prawnego i Biuro Nieruchomo¶ci:

Sytuacja osób, które podpisały już akty notarialne, jest niezmiernie trudna. Notariusz przed złożeniem przez strony podpisu, odczytuje akt i w razie potrzeby wyja¶nia terminologię użyt± w jego tre¶ci. Akt notarialny jest potwierdzeniem dokonanej czynno¶ci prawnej i można go unieważnić wył±cznie w oparciu o wady o¶wiadczenia woli. Wady te s± opisane i unormowane w Kodeksie cywilnym. Jedn± z nich jest sytuacja kiedy osoba składaj±ca okre¶lone o¶wiadczenie działa pod wpływem błędu. Wówczas, w razie, gdy pojawi się bł±d co do tre¶ci czynno¶ci prawnej, można uchylić się od skutków prawnych składanego o¶wiadczenia.REKLAMAabout:blank

Przy składaniu o¶wiadczenia innej osobie uchylenie się od skutków będzie dopuszczalne wtedy, gdy bł±d wywołany jest przez tę osobę, nawet bez jej winy, albo gdy wiedziała o błędzie i mogła go zauważyć.

Jak mówi ustawodawca można się powołać wył±cznie na bł±d uzasadniaj±cy przypuszczenie, że gdyby składaj±cy o¶wiadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozs±dnie nie składałby o¶wiadczenia o takiej tre¶ci. Kwestię t± reguluje Kodeks Cywilny art. 84 par. 1 i 2 k.c w zwi±zku z art. 86 par. 1 i 2 oraz 88 par. 1 i 2 k.c.

Uchylenie się od o¶wiadczeń złożonych pod wpływem błędu reguluje art. 88 par. 2 k.c. Jest to na rok i o¶wiadczenie takie musi być złożone na pi¶mie. Jeżeli w sposób skuteczny dojdzie do uchylenia czynno¶ci prawnej, która została wyrażona w formie aktu notarialnego, to mamy taki stan prawny jak sprzed jego zawarcia. Można wówczas składać odwołania, skargi itd. Tutaj mówimy o trybie administracyjnym i cywilnym.

Zgodnie z art. 385 1. § 1. Kodeksu cywilnego postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wi±ż± konsumenta, jeżeli kształtuj± jego prawa i obowi±zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i raż±co naruszaj±cy jego interesy. Co znaczy, że postanowienia nie zostały uzgodnione indywidualnie? To wyja¶nia paragraf 3 przywołanego przepisu: ?nieuzgodnione indywidualnie s± te postanowienia umowy, na których tre¶ć konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególno¶ci odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta”.REKLAMAabout:blank

Najczę¶ciej z tak± sytuacj± mamy do czynienia, gdy dostawc±/wykonawc± rzeczy/usług jest jeden podmiot na rzecz dużej grupy klientów. Wtedy zazwyczaj nie ma miejsca na negocjacje warunków umowy, a przedsiębiorca stosuje wzór ten sam dla wszystkich. Tak postępuj± m.in. banki, deweloperzy, firmy telekomunikacyjne.

Zdecydowanie zapisy zawarte w tre¶ci aktów notarialnych nosz± znamiona klauzul niedozwolonych i za takie mog± zostać uznane, a co za tym idzie, nie będ± wówczas wi±zać konsumentów. W tre¶ci aktów wyraĽnie uprzywilejowany jest deweloper przy jednoczesnym ograniczeniu praw konsumenta.

Absolutnie nie jest dopuszczalne wymaganie od klientów zrzeczenia się wszelkich mog±cych powstać w przyszło¶ci roszczeń w stosunku do dewelopera. Nawet je¶li takie zapisy w aktach notarialnych s±, to nie s± dla konsumenta wi±ż±ce.

Należy dodać, że obowi±zkiem dewelopera było poinformowanie klientów o planowanych inwestycjach już w prospekcie informacyjnym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: