Co grozi za nie płacenie alimentów?

Elżbieta Liberda        10 czerwca 2020        Komentarze (0)

W obecnym czasie coraz więcej osób zgłasza się do mnie z tematem zaległo¶ci w płaceniu alimentów.

Okres pandemii z pewno¶ci± spowodował u nie jednego przedsiębiorcy  problemy z płynno¶ci± finansow±…

To odbija się niestety na możliwo¶ciach zarobkowych.

S± jednak tez tacy którzy ten szczególny czas traktuj± jako pretekst do niepłacenia alimentów i innych zobowi±zań.

Co można zrobić ?

Uchylanie się od płacenia alimentów w niektórych wypadkach może stanowić przestępstwo. 

Art. 209 k.k.  [Uchylanie się od alimentów]

§1. Kto uchyla się od wykonania obowi±zku alimentacyjnego okre¶lonego co do wysoko¶ci orzeczeniem s±dowym, ugod± zawart± przed s±dem albo innym organem albo inn± umow±, jeżeli ł±czna wysoko¶ć powstałych wskutek tego zaległo¶ci stanowi równowarto¶ć co najmniej 3 ¶wiadczeń okresowych albo jeżeli opóĽnienie zaległego ¶wiadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesi±ce,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do roku.

§1a. Jeżeli sprawca czynu okre¶lonego w § 1 naraża osobę uprawnion± na niemożno¶ć zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do lat 2.

§2. ¦ciganie przestępstwa okre¶lonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmuj±cego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie ¶wiadczenia rodzinne albo ¶wiadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczno¶ci egzekucji alimentów, ¶ciganie przestępstwa okre¶lonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa okre¶lonego w § 1, który nie póĽniej niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego ui¶cił w cało¶ci zaległe alimenty.

§5. S±d odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie póĽniej niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa okre¶lonego w § 1a ui¶cił w cało¶ci zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwo¶ć czynu przemawiaj± przeciwko odst±pieniu od wymierzenia kary.

Nie podlega karze za to przestępstwo osoba, która nie płaci alimentów z przyczyn od siebie niezależnych np. z powodu ubóstwa.

Przestępstwo niealimentacji to jedno z przestępstw najczę¶ciej rozpatrywanych na wokandach. 

Aby mówić o przestępstwie niealimentacji  czyn ten musi polegać na tym, że dana osoba :

1) uporczywie uchyla się od wykonania ci±ż±cego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia s±dowego obowi±zku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby
2) naraża osobę (na rzecz, której nie płaci alimentów) na niemożno¶ć zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Aby móc wyst±pić o ochronę prawnokarn± musimy posiadać wyrok s±du zas±dzaj±cy alimenty.

Przestępstwo niealimentacji jest ¶cigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmuj±cego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, z tym, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie ¶wiadczenia rodzinne albo ¶wiadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczno¶ci egzekucji alimentów, ¶ciganie odbywa się z urzędu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: