Fikcyjne zbiórki pieniędzy.

Elżbieta Liberda        30 grudnia 2020        Komentarze (0)

Coraz więcej osób organizuje zbiórki pieniędzy na różne cele.
Pocz±wszy od zbiórek na leczenie, przez zbiórki na realizacje np. sportowych talentów, na pomoc zwierzętom, a nawet na nieruchomo¶ci ?

Ostatnio w Internecie zawrzało, gdy ukazało się kontrowersyjne ogłoszenie ? na ratowanie inwestora który ma kilkana¶cie apartamentów i wskutek pandemii nie ma dochodów z najmu.
Ale, je¶li kto¶ chce wspomóc taki cel to nie ma ku temu przeszkód.

Niestety, zbiórki pieniędzy organizowane s± także przez oszustów podszywaj±cych się pod rzekomo chore osoby?

 • Jak zweryfikować czy pieni±dze które przekazujemy trafi± na konto osoby której chcemy pomóc?
 • Jak dowiedzieć się czy organizacja która chce Nam pomóc w prowadzeniu zbiórki jest rzetelna?
 • Czy zbiórkę pieniędzy może prowadzić każdy , czy trzeba j± gdzie¶ zgłosić ?
 • Co zrobić gdy przekazali¶my pieni±dze, a zbiórka ?zniknęła? z sieci?

Pro¶by o przekazanie pieniędzy widniej± w mediach społeczno¶ciowych, w prasie, radio, telewizji.
Większo¶ć prosi o wpłaty na numer konta fundacji lub stowarzyszenia.
Pieni±dze zbieraj± też wolontariusze z puszkami.


Jak wybrać organizację która pomoże nam w zbiórce ?
W Polsce działa wiele organizacji pozarz±dowych pomagaj±cych zebrać pieni±dze. S± to z reguły fundacje i stowarzyszenia.
Fundacje i stowarzyszenia dziel± się na lokalne i ogólnopolskie.
Zanim zdecydujemy się na współpracę, warto zweryfikować na jakich zasadach ta współpraca się odbywa. Jaki procent za pomoc pobierze taki podmiot i kiedy i w jaki sposób przekaże ¶rodki.
Organizacje zwykle potr±caj± od każdej wpłaty od 1 do 10 proc. kwoty. Pieni±dze te następnie s± przeznaczane na cele statutowe.
Po zakończeniu zbiórki musimy się liczyć z tym, że pieniędzy nie dostaniemy od razu. Z reguły wypłacane s± po przedstawieniu faktur, np. za leki, operacje.
Absolutnie konieczne jest dokładne zapoznanie się z regulaminami zbiórek i zasadami współpracy. Najczę¶ciej znajduj± się ona na stronach internetowych.
Nigdy nie powinni¶my też wpłacać datków na podstawie prywatnych pró¶b, które wpływaj± do Nas na email czy poprzez komunikatory social media .
Bardzo często tworzone s± fikcyjne konta i pod pretekstem pomocy np. osobie najbliższej ludzie prosz± o dokonanie wpłaty. To bardzo często oszu¶ci.

1 procent od podatku .
To także forma zbierania pieniędzy. Polega na tym , aby jak najwięcej osób przekazało na rzecz organizacji która nam pomaga 1% od podatku. Aby to zrobić musz± w swoim zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS i nazwę organizacji pozarz±dowej, która użyczyła konta do zbiórki.
Ta forma zbiórek sprawdza się głównie pod koniec roku gdy rozliczamy podatki.

Kto może organizować zbiórki pieniędzy ?

USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH z dnia 14 marca 2014 r okre¶la precyzyjnie zasady prowadzenia zbiórek.

Art. 1 [ Defnicja zbiórki publicznej]

 • Zbiórk± publiczn± jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na okre¶lony, zgodny z prawem cel pozostaj±cy w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.
 • Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególno¶ci ulice, place, parki i cmentarze.
  Art. 2 [Zbieranie ofiar niebęd±ce zbiórk± publiczn±] Zbiórk± publiczn± nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:
  1) na cele religijne, na ko¶cieln± działalno¶ć charytatywno-opiekuńcz±, naukow±, o¶wiatow± i wychowawcz± oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów ko¶cielnych, kaplic oraz w miejscach i okoliczno¶ciach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
  2) w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
  3) w¶ród grona osób znajomych osobi¶cie przeprowadzaj±cym zbiórkę;
  4) w¶ród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywaj±ce się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
  5) w ramach zbiórek koleżeńskich odbywaj±cych się w:
  a) lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub
  b) innym zakładzie pracy.
 • Podmioty uprawnione do prowadzenia zbiórki.
  Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, zwanym ?organizatorem zbiórki?, jest:
  1) organizacja pozarz±dowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3) komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Zgłoszenie zbiórki publicznej

 1. Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra wła¶ciwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, zwanym dalej ?portalem zbiórek publicznych?.
 2. Zgłoszenie zbiórki publicznej jest dokonywane przy użyciu formularza elektronicznego.
 3. Administratorem portalu zbiórek publicznych jest minister wła¶ciwy do spraw administracji publicznej.

Art. 8 [Identyfikatory]
Organizator zbiórki zapewnia osobom przeprowadzaj±cym zbiórkę publiczn± identyfikatory zawieraj±ce imię i nazwisko osoby przeprowadzaj±cej zbiórkę publiczn± oraz w szczególno¶ci informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej.
Art. 9 [Elementy zgłoszenia]

 1. Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera w szczególno¶ci:
  1) cel zbiórki publicznej;
  2) dane organizatora zbiórki:
  a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru S±dowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2,
  b) imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich adresy zamieszkania, numery PESEL, a w przypadku gdy członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzaj±cego jego tożsamo¶ć – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 3;
  3) dane, w zakresie okre¶lonym w pkt 2 lit. b, osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki;
  4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
  5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
  6) termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej;
  7) przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostan± pokryte z zebranych ofiar.
 2. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 3. Wzór zgłoszenia zbiórki publicznej udostępnia się nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych.
  [Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej]
 4. Informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych minister wła¶ciwy do spraw administracji publicznej, po zweryfikowaniu poprawno¶ci wypełnienia pól obowi±zkowych zgłoszenia, w terminie:
  1) 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej albo
  2) 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej.

Podsumowuj±c to co wynika z w/w przepisów należy wskazać , że:

Pozwolenia na organizowanie zbiórki można udzielić fundacji , Stowarzyszeniu , komitetom organizowanym dla przeprowadzenia okre¶lonego celu. Cel nie może być niezgodny z prawem i musi być godny poparcia.
Przykład celu niezgodnego z prawem to np. opłacenie grzywny czy zbieranie pieniędzy pod hasłami namawiaj±cymi do nienawi¶ci ze względu na np. orientacje, wyznanie lub kolor skóry.
Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji przez wójta, burmistrza , starostę , marszałka województwa lub ministra spraw wewnętrznych.
Organy te maj± możliwo¶ć kontroli zbiórki.

A co w sytuacji kiedy zbiórka publiczna nie została zgłoszona ?
Działanie takie stanowi wykroczenie stypizowane w art. 56 kodeksu wykroczeń.
Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza zbiórkę publiczn±, podlega karze grzywny.
Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, a przepadek, gdy zbiórkę publiczn± przeprowadzono bez zgłoszenia. Zostaj± one przekazane instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury.

Uwaga na oszustów
Fikcyjne zbiórki to niestety dla niektórych pomysł na biznes. Wykorzystuj± dobre serca darczyńców.
Do mojej kancelarii zgłaszaj± się osoby które wpłaciły pokaĽnie kwoty np. na transport zwłok kogo¶ z rodziny , na ratunek zwierz±t, na utrzymanie konia aby nie trafił do rzeĽni.
Oszu¶ci nie maj± skrupułów. Potrafi± udawać chorych na raka lub powoływać się na inne ciężkie sytuacje losowe.

Co grozi za takie oszustwo ?


Założenie zbiórki i podanie w jej opisie celu niezgodnego z rzeczywistym jest przestępstwem oszustwa opisanym w art. 286 Kodeksu karnego, za co grozi kara od sze¶ciu miesięcy do o¶miu lat więzienia.

W przypadku, gdy organizator zbierze przy pomocy nielegalnej zbiórki ponad 200 tys. zł, grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolno¶ci.

Wiele spraw kończy się w s±dzie.
W 2019r miała miejsce słynna sprawa oszusta, skazanego na karę sze¶ciu lat więzienia , który wyłudził niemal pół miliona złotych na leczenie rzekomo chorego synka. W¶ród osób, które wpłaciły pieni±dze było m.in. małżeństwo Lewandowskich.
Takich spraw można by mnożyć. Ten proceder naprawdę się rozwin±ł.
Coraz więcej osób pada ofiarami oszustów internetowych i fałszywych zbiórek pieniężnych.
Statystyki mówi± , że w ci±gu ostatniego roku Facebook usun±ł ponad 6 miliardów fikcyjnych kont, które to powstały wskutek kradzieży cudzej tożsamo¶ci.

Jak zweryfikować legalno¶ć zbiórki ?

Należy zwrócić uwagę, żeby akcję prowadziła fundacja lub stowarzyszenie. SprawdĽmy, czy fundacja, znajduje się w rejestrze organizacji pożytku publicznego.
Należy unikać pomocy osobom fizycznym których nie znamy, pamiętajmy że kto¶ może podszywać się pod naszego znajomego. Unikajmy wpłacania datków na konta osób fizycznych
Wpłacajmy ¶rodki na zweryfikowane bramki płatno¶ci,.

Co zrobić je¶li wpłacili¶my pieni±dze na rzecz oszusta?
Oczywi¶cie natychmiast należy zgłosić sprawę na Policję. Niestety, często niewiele da się zrobić.
Większo¶ć wyłudzaczy ma zlokalizowane konta poza poza UE. Możemy złożyć też zawiadomienie na CERT – tam jest formularz i można wszelkie akty cyberprzestępczo¶ci zgłaszać . CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty naruszeń w sieci. Koniecznie należy dokonać zgłoszenia do facebook?a , je¶li to przez ten portal ogłoszona była zbiórka.

Przestępstwo oszustwa
Art. 286 k.k.[Oszustwo]

§ 1. Kto, w celu osi±gnięcia korzy¶ci maj±tkowej, doprowadza inn± osobę do niekorzystnego rozporz±dzenia własnym lub cudzym mieniem za pomoc± wprowadzenia jej w bł±d albo wyzyskania błędu lub niezdolno¶ci do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolno¶ci od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto ż±da korzy¶ci maj±tkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn okre¶lony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ¶ciganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Istota oszustwa. Oszustwo należy do specyficznych przestępstw przeciwko mieniu. Polega bowiem ono na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporz±dzenia mieniem za pomoc± wprowadzenia w bł±d lub wyzyskania błędu innej osoby lub na wykorzystaniu jej niezdolno¶ci do należytego pojmowania podejmowanych działań. Istotnym czynnikiem sprawczym dla niekorzystnej dyspozycji maj±tkowej jest tu przede wszystkim fałsz.
Dla bytu oszustwa nie ma znaczenia fakt, że pokrzywdzony mógł wykryć bł±d przy dołożeniu znikomej staranno¶ci. Bezkrytyczno¶ć i łatwowierno¶ć pokrzywdzonego także nie wył±cza odpowiedzialno¶ci karnej za oszustwo, dla oceny karnej istotne jest tylko to, czy wprowadzenie w bł±d stało się przyczyn± niekorzystnego rozporz±dzenia mieniem
Czynno¶ci sprawcze realizowane przez sprawcę musz± doprowadzić do skutku w postaci rozporz±dzenia własnym lub cudzym mieniem. Rozporz±dzenie mieniem oznacza każd± dyspozycję maj±tkow± o skutkach rzeczowych lub o skutkach obligacyjnych. Chodzi tu więc o wszelkie czynno¶ci, które prowadz± do zmiany stanu maj±tkowego, a w szczególno¶ci prowadz± do zmiany we władaniu mieniem, między dysponentem mienia a sprawc±. Przy oszustwie rozporz±dzenie mieniem musi mieć charakter niekorzystny działanie sprawcy musi być celowe, zmierzaj±ce do uzyskania bezprawnej korzy¶ci maj±tkowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: