Przemoc w rodzinie ! Masz narzędzia do walki !

Elżbieta Liberda        16 stycznia 2021        Komentarze (0)

W mojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się z osobami które do¶wiadczyły przemocy. Pomimo, że ta fizyczna jest do¶ć spektakularna w skutkach, to jednak Ci, którzy do¶wiadczyli tej najbardziej „wyrafinowanej” formy znęcania się nad nimi cierpi± najbardziej…

Chodzi o przemoc psychiczn±, zdegradowanie człowieka, codzienne powtarzanie jak jeste¶my beznadziejni, jakie z nas życiowe niedorajdy, kończ±c na szantażach, że je¶li czego¶ nie zrobisz, nie zostawisz pracy, przyjemno¶ci to skrzywdzisz tym swoje dzieci , a partner z pewno¶ci± się zabije 🙂

Przychodzi kolejny dzień… jakby nigdy nic, rano partner zapomina o ponurym wieczorze, robi ¶niadanie i udaje, że tematu nie było….;

hmmmm , znowu go kochasz, jest przecież wszystko dobrze, pewnie uniósł się dnia wczorajszego…

i tak przez kilka / kilkana¶cie lat……………….. 🙁

Tracimy czujno¶ć, traktujemy to jako normalno¶ć, bo przecież od długoletniego zwi±zku nie należy oczekiwać fajerwerków ……………..

Na pomoc przyszedł ustawodawca !

W końcu !

Wiele mówi się na temat przemocy domowej, o dramatach kobiet i dzieci, którzy spotykaj± się z agresj±, a to sprawia że te w obawie o własne zdrowie i życie uciekaj± z własnego mieszkania.

Wszyscy doskonale wiedz± jak długo trwa proces o eksmisje. Nie każdy może czekać ….

Wprowadzone nowe regulacje prawne w znacznym stopniu ułatwi± sytuacje ofiar przemocy .

I co istotne nie tylko ofiar przemocy fizycznej , ale też tej najtrudniejszej do udowodnienia psychicznej…

Osoba stosuj±ca przemoc fizyczn±, stanowi±c± zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opu¶cić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a s±dy w błyskawicznym trybie zajm± się spraw±.

Zmiany w prawie pozwalaj± natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemoc±.

Nakaz opuszczenia mieszkania

Policja dostała zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podejmuj±cy interwencję zwi±zan± z przemoc± domow± oceni, czy osoba stosuj±c przemoc fizyczn± stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Je¶li tak to policjant wyda nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz będzie egzekwowany ? ł±cznie z możliwo¶ci± użycia ¶rodków przymusu ? bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dok±d się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniaj±ce miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. To jedyna opcja niemalże eksmisji na bruk.

Zakaz zbliżania się do mieszkania

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpo¶redniego otoczenia.

Wydany nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania będzie obowi±zywał co do zasady przez okres dwóch tygodni. Na wniosek osoby dotkniętej przemoc± s±d może ten okres przedłużyć.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: