media

Czy możesz odci±ć media lokatorom? Istotne zmiany w przepisach.

Elżbieta Liberda        07 sierpnia 2018        3 komentarze

POZBAWIENIE DOSTĘPU DO MEDIÓW W ¦WIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW .    Do 2016 roku odcięcie mediów lokatorowi, w tym najemcy, nie było w wystarczaj±cy sposób uregulowane przez obowi±zuj±ce przepisy. Niestety tego typu zabiegi stosowali wła¶ciciele lokali my¶l±c, iż będzie to dyscyplinuj±cy ¶rodek w szczególno¶ci w stosunku do  uporczywie uchylaj±cych się od obowi±zku zapłaty najemców. Art. 191 par. […]