Czy możesz odciąć media lokatorom? Istotne zmiany w przepisach.

Elżbieta Liberda        07 sierpnia 2018        3 komentarze

POZBAWIENIE DOSTĘPU DO MEDIÓW W śWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW .

 

Do 2016 roku odcięcie mediów lokatorowi, w tym najemcy, nie było w wystarczający sposób uregulowane przez obowiązujące przepisy.

Niestety tego typu zabiegi stosowali właściciele lokali myśląc, iż będzie to dyscyplinujący środekw szczególności w stosunku do uporczywie uchylających się od obowiązku zapłaty najemców.

Art. 191 par. 1 kk stanowił wprawdzie, iż ?kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech?. Sądy i prokuratura odcięcia mediów z jakiegokolwiek powodu nie poczytywały jednak za przemoc wobec osoby.

Traktowano to jako wykroczenie.

Pewną ochronę najemcy daje kodeks cywilny.

Działania polegające bowiem na pozbawieniu lokatora dostępu do mediów jawią się jako bezprawne w świetle przepisów prawa cywilnego dotyczących ochrony posiadania (władania lokalem), które podlega ochronie prawnej nawet jeśli jest niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 342 Kodeksu cywilnego: nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.

Ale ustawodawca pokusił się o dalej idącą ochronę …

Czy słusznie. Sami Państwo oceńcie.

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 7 stycznia 2016 r. wprowadziła do art. 191 kk par. 1a, który niejako rozszerza zakres ochrony najemcy.

Zgodnie z jego zapisem karze podlega kto ?stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego?. ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przepis ten dotyczy wszelkich działań właścicieli lokali, które godzą w prawo lokatora do korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego, bez względu na to, czy czynsz jest regularnie opłacany, a także czy strony są nadal związane umową najmu.

Zapis przygotowany przez ustawodawcę nie jest jednak wystarczająco precyzyjny.

Czyn niedozwolony w rozumieniu nowego przepisu budzi w wielu przypadkach wątpliwości interpretacyjne. Kodeks karny w żadnym innym miejscu nie posługuje się sformułowaniem ?inny rodzaj czynu?.

Istnieją dwie przesłanki karalności czynu:

  • stosowanie innego rodzaju przemocy niż przemoc wobec osoby oraz utrudnianie innej osobie korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego uporczywie lub istotnie. Z zapisu art. 191 par. 1a można więc wywodzić, że działaniami penalizowanymi mogą być działania właścicieli, polegające na odcinaniu mediów lokatorowi. Mamy tu do czynienia z przemocą innego rodzaju niż przemoc wobec osoby- z przemocą pośrednią, a więc z przemocą, która nie jest skierowana bezpośrednio na osobę, ale na rzecz (np. uniemożliwienie korzystania z instalacji wodnej przez odcięcie dopływu wody do mieszkania), przez co zmusza się ją do poddania się woli sprawcy i oczekiwanego przez niego zachowania. Przemoc jest skierowana przeciwko rzeczy posiadanej przez pokrzywdzonego, przez co swoboda woli pokrzywdzonego- w zakresie posiadania tej rzeczy lub władania nią lub korzystania z niej- zostaje ograniczona.
  • Druga przesłanka również zostaje spełniona, jeśli działanie jest uporczywe, tj. długotrwałe, nieustępliwe, trwające przez pewien czas lub powtarzające się kilkakrotnie lub istotnie utrudniające, którego natężenie i dotkliwość prowadzą do istotnego utrudniania korzystania z lokalu mieszkalnego. Odcięcie mediów lokatorowi wydaje się być zarówno uporczywe, jak również intensywne, przez co może być uznane za spełniające znamiona czynu zabronionego wywiedzionego z art. 191 par. 1a kk.

ORZECZNICTWO:

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 7 czerwca 2013, sygn. akt: I ACa 123/13
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 września 2012 r., sygn. akt: XXV C 968/11

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek 16 października, 2018 o 22:03

Ustawodawca niesłusznie obejmuje ochroną uporczywych lokatorów, niektórzy najemcy z premedytacją wynajmują mieszkanie, wiedząc, że nie będą przywiązywali dużej uwagi do kwestii opłacania czynszu – ostatnio czytałem opowieść właścicielki mieszkania, która nawet chciała załatwić lokatorom zasiłek z Pomocy Społecznej, jednak tamci nie chcieli podpisać dokumentów, jeśli nie będą mieli zagwarantowanych pieniędzy do ręki, brak słów….

Odpowiedz

Barbara 29 października, 2020 o 09:17

Jeśli ktoś nie chce płacić za media, z których korzysta, jest złodziejem. Właściciel jest zmuszony wbrew własnej woli do opłacania tych rachunków za oszustów lokatorów. często zajmujących lokal bez ważnej umowy, brak opłat za czynsz i rachunki, narusza nasze prawa w ten sposób, że zmusza nas do wykonywania określonych czynności wbrew woli (191 kk -zmuszanie do pewnych zachowań), a mianowicie utrzymywania lokatora i płacenia za jego rachunki. Jest to pogwałcenie prawa wolności i równości, oraz łamie zasady sprawiedliwości społecznej. Łamane jest konstytucyjne prawo równości, gdyż brak jest Ustawy chroniącej właścicieli, brak jest równych praw, ponadto nie można chronić praw jednego obywatela, łamiąc prawa i wolności drugiego.
W przypadku braku płatności należności przez lokatorów, nie jesteśmy w stanie spłacać zobowiązań wobec banków i gestorów, ani opłat komunalnych, co prowadzi do groźnych konsekwencji, w tym licytacji komorniczej naszego mienia. Brak rozwiązań prawnych prowadzi do notorycznego okradania nas przez lokatorów. Łamane jest gwarantowane przez Konstytucję prawo ochrony własności.
Zmuszanie nas do utrzymywania lokatora, jest łamaniem praw człowieka i wolności gwarantowanej przez Konstytucję, łamane jest również prawo równości obywatelskiej, gdy właściciel staje się niewolnikiem łamiącego prawo lokatora,
Kto nie chce płacić w sklepie, nie moze bezkarnie kraść nawet jak jest głodny, opamiętajcie się, nie pozwalajcie okradać właścicieli – to nie komuna

Odpowiedz

Elżbieta Liberda 25 grudnia, 2020 o 12:48

dokładnie, zgadzam się z Panią , te przepisy to zdecydowane nadużycie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: