współwłasno¶ć

UDZIAŁY W NIERUCHOMOSCI TO NIE MIESZKANIE.

Elżbieta Liberda        20 sierpnia 2019        Komentarze (1)

Na rynku pojawia się wiele ofert które kusz± cen±. W ogłoszeniach znajdujemy zapisy, że s± to udziały ze wskazaniem na lokal. Niestety, błędne rozumienie co to jest udział bywa Ľródłem poważnych problemów.   Po pierwsze, należy wskazać, że nabywaj±c udział nie stajemy się wył±cznym wła¶cicielem lokalu, nawet je¶li wraz z zakupem udziału zwi±zane będzie prawo […]

Egzekucja z udziału w nieruchomo¶ci

Elżbieta Liberda        08 maja 2019        4 komentarze

Wstęp ? ogólne informacje o postępowaniu egzekucyjnym Przed przej¶ciem do meritum sprawy, konieczne jest wyja¶nienie pewnych podstawowych pojęć z języka prawnego dotycz±cych ogólnych kwestii egzekucyjnych, które pozwol± na dokładniejsze zrozumienie problematyki egzekucji z udziału w nieruchomo¶ci. Przede wszystkim należy wskazać, że postępowanie egzekucyjne ma służyć przymusowej realizacji ¶wiadczenia okre¶lonego w tytule egzekucyjnym (którym najczę¶ciej jest […]

Problemy z lokatorem, a możliwo¶ć samodzielnego wszczęcia postępowania. Wynajmuj±c lokal, szczególnie mieszkalny często mamy problemy z lokatorem. Czasem nie płaci czynszu, czasem demoluje. Powstaje zatem zagadnienie, czy w takim wypadku, kiedy wynajmujemy lokal na cele mieszkaniowe w ramach posiadanych udziałów samodzielnie możemy wytoczyć powództwo przeciwko lokatorowi, a w konsekwencji przeciwko gminie gdyby nie dostarczyła lokalu […]

INWESTOWANIE w UDZAŁY w nieruchomo¶ci. Jak bezpiecznie kupić i sprzedać udział ?

Elżbieta Liberda        12 lutego 2019        Komentarze (0)

Do inwestowania w udziały potrzeba nie tylko doskonałej znajomo¶ci prawa, ale także sporo sprytu. Tu bowiem nie tylko czynno¶ci natury formalno – prawnej maj± znaczenie, ale przede wszystkim natury faktycznej zwi±zanej z umiejętnym zrobieniem due deliegence nieruchomo¶ci oraz póĽniejszym objęciem w posiadanie lokalu. Inwestuj±c w udziały nie wystarczy doktoryzowanie się na temat współwłasno¶ci. ¦miało mogę […]

Czy musisz mieć zgodę na wynajem od pozostałych współwła¶cicieli ?

Elżbieta Liberda        29 maja 2018        25 komentarzy

Czy będ±c współwła¶cicielem nieruchomo¶ci w czę¶ci ułamkowej (bez wydzielonych fizycznie na rzecz poszczególnych współwła¶cicieli lokali) można wynaj±ć bez zgody innych współwła¶cicieli lokal w takim budynku?   Udzielaj±c odpowiedzi na tak sformułowane zagadnienie, należy skonstatować, że współwłasno¶ć w czę¶ciach ułamkowych (niewydzielonych) reguluj± przepisy art.195-221 kodeksu cywilnego.   Istot± takiej współwłasno¶ci jest to, iż współwła¶ciciele posiadaj±c  z […]