Czy będąc właścicielem udziału w nieruchomości mogę samodzielnie pozwać najemcę ?

Elżbieta Liberda        13 marca 2019        Komentarze (0)

Problemy z lokatorem, a możliwość samodzielnego wszczęcia postępowania.

Wynajmując lokal, szczególnie mieszkalny często mamy problemy z lokatorem.

Czasem nie płaci czynszu, czasem demoluje.

Powstaje zatem zagadnienie, czy w takim wypadku, kiedy wynajmujemy lokal na cele mieszkaniowe w ramach posiadanych udziałów samodzielnie możemy wytoczyć powództwo przeciwko lokatorowi, a w konsekwencji przeciwko gminie gdyby nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie której został przyznany.

Zgodnie z orzecznictwem współwłaściciel nieruchomości może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu lokatorowi lokalu socjalnego. Może dochodzić tego roszczenia w całości, bowiem jest ono roszczeniem zachowawczym. (art. 209 KC). Uchwała SN z 3.12.2014 r., III CZP 92/14

 

SN podkreśla, że aby zaliczyć określoną czynność do czynności zachowawczych, muszą zostać spełnione dwie przesłanki.

  1. czynność taka musi mieć na celu zachowanie wspólnego prawa, tj. ochronę interesu wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko jednego czy kilku z nich;
  2. konieczność jego realizacji w sposób niepodzielny.

 

Czynność ta jest zatem czynnością zachowawczą.

Podobnie Sąd traktuje czynności dochodzenia roszczeń które to obejmują należności z tytułu czynszu najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu. Tu również stwierdzono, że stanowią one czynności zachowawcze, które mogą być ubezskutecznione jedynie sprzeciwem współwłaścicieli.

 

Jak widać uprawnienia współwłaścicieli są dość szerokie.

Można śmiało stwierdzić, że będąc jedynie właścicielem udziałów można bezpiecznie wynajmować lokale w których posiadaniu jesteśmy i korzystać ze wszystkich przysługujących praw jak właściciel.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: