Trudni turyści.Brak płatności za hotel. Brak opłaty za „dodatkowego” gościa.

Elżbieta Liberda        14 marca 2019        Komentarze (0)

Co może zrobić właściciel obiektu noclegowego kiedy gość nie chce dokonać zapłaty za hotel i usługi dodatkowe?

W wielu hotelach praktyką jest, iż rozlicznie usługi hotelowej następuje w momencie wymeldowywania się gościa.

Niestety praktyka pokazuje, że niektórzy klienci nie chcą zapłacić.

Co wówczas może zrobić hotel?

 

Zastaw.

Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług hotelu, przysługuje utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.

 

Co obejmuje zastaw ?

Zakres zastawu hotelarskiego nie ogranicza się tylko do należności gościa za pobyt, ale obejmuje także inne usługi, np. wyżywienie, opłaty za parking, płatną TV itp.

Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy zastaw nie dotyczy należności spowodowanych zniszczeniami lub kradzieżą mienia hotelowego.

Jak skorzystać z prawa zastawu?

Aby skorzystać z prawa zastawu hotelarz powinien zająć rzeczy gościa a następnie, w wypadku braku polubownego zakończenia sprawy wystąpić z pozwem o zapłatę. Spieniężenie zajętych rzeczy odbywa się w toku postępowania egzekucyjnego zaś kwota uzyskana z ich zbycia przeznaczana zostanie na spłatę kwoty objętej żądaniem pozwu oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 

Pamiętaj! Aby skorzystać z zastawu rzeczy gościa muszą pozostawać w hotelu.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z prawa zastawu rzeczy gościa nie mogą ?opuścić? hotelu.

Wydanie rzeczy właścicielowi lub ich przeniesienie poza obręb obiektu hotelowego spowoduje wygaśnięcie prawa zastawu.

Wówczas pozostanie powództwo o zapłatę i dochodzenie należności na zasadach ogólnych.

Gdy gość kwestionuje usługę.

Niektórzy gości nie chcą zapłacić, powołując się na niedostateczną jakość usług hotelu. Oczywiście w wypadku gdy sprawa trafi na drogę postępowania sądowego zasadność zarzutów zostanie zbadana przez sąd. Należy jednak podkreślić, że w takiej sytuacji ciężar udowodnienia, iż hotel nie spełnił uzgodnionych wymagań ciąży na kliencie, który na taką okoliczność się powołuje. Warto zatem zadbać o zabezpieczenie wszelkich dowodów na okoliczność, iż hotel wywiązał się ze swoich obowiązków poprzez np. sporządzenie protokołu z notatką pracowników obsługujących gościa o przebiegu pobytu itp.

 

A czy możemy obciążyć gościa za wizyty osób świadczących usługi seksualne?

 

To bolączka wielu hoteli. Goście na wyjazdach lubią nawiązywać nowe przyjaźnie. Zdarza się że zapraszają koleżanki lub kolegów a Ci opuszczają pokój dopiero rano.

 

Jeżeli gość wynajmie pokój jednoosobowy lub większy natomiast płatność ustalona jest za jedną osobę to w przypadku kiedy personel hotelu zauważy dodatkowego lokatora wówczas fakt taki należy niezwłocznie odnotować. Warto pamiętać aby w treści regulaminu zawrzeć postanowienie iż w takich sytuacjach naliczona będzie dodatkowa opłata .

Wspólne zabawy bywa, że zakłócają ciszę nocną.

Jeśli chodzi o uciążliwość związaną z hałasami dobiegającymi z pokoju to również należy zadbać o uregulowanie tych kwestii w regulaminie określając godziny ciszy nocnej i konsekwencje nieprzestrzegania.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: