Opłaty do ZAIKS , STOART i za odbiorniki radiowe w hotelach.

Elżbieta Liberda        15 marca 2019        Komentarze (0)

Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe (art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych);

Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiaj±cym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika (art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych);

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urz±dzenie techniczne dostosowane do odbioru programu (art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych);

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegaj±, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 5 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych);

Opłatę abonamentow± uiszcza się z góry do 25. dnia miesi±ca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesi±ce (art. 3 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych);

 

A czy umieszczenie odbiorników w pokojach wi±że się z konieczno¶ci± ponoszenia dodatkowych opłat?

 

Tak. Konieczne jest również ponoszenie opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarz±dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, którymi zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s± stowarzyszenia zrzeszaj±ce twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarz±dzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikaj±cych z ustawy.

 

Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarz±dzania jest uprawniona do zarz±dzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarz±dzaniem oraz że ma legitymację procesow± w tym zakresie.

Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania ro¶ci sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarz±dzania.

W zakresie swojej działalno¶ci organizacja zbiorowego zarz±dzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do okre¶lenia wysoko¶ci dochodzonych przez ni± wynagrodzeń i opłat (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Czy w zwi±zku z tym obiekty musz± płacić za każdy odbiornik?

 

Opłatę abonamentow± uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5 (art. 2 ust. 4 ustawy);

Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowi±cym ich własno¶ć, 2) podmioty lecznicze niebęd±ce przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalno¶ci leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu o¶wiaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będ±cych w używaniu tych instytucji – uiszcza się tylko jedn± z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1 (art. 2 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych).

 

Czy istnieje jedna organizacja na rzecz której możemy wnosić opłaty?

Nie. Takimi organizacjami s± ZAiKS (pobiera opłaty z tytułu ochrony praw autorów), STOART i SAWP (chroni±ce wykonawców) oraz ZPAV (chroni prawa producentów fonogramów).

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarz±dzania, organizacj± wła¶ciw± w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego, a gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa – organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego, o której mowa w art. 1101 Komisja Prawa Autorskiego (art. 107 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

 

Jakie s± konsekwencje nieuiszczenia opłat do tych instytucji?

Ł±czy się to z możliwo¶ci± dochodzenia przez organizacje zbiorowego zarz±dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi opłat, które zobowi±zani jeste¶my ponie¶ć. W pierwszej kolejno¶ci organizacja taka wezwie nas do zapłaty. W razie braku płatno¶ci sprawa może skończyć się w s±dzie. Organizacje takie maj± bowiem legitymację procesow± do wytoczenia powództwa, co wynika z art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: