Opłaty do ZAIKS , STOART i za odbiorniki radiowe w hotelach.

Elżbieta Liberda        15 marca 2019        Komentarze (0)

Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe (art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych);

Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika (art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych);

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu (art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych);

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 5 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych);

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące (art. 3 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych);

 

A czy umieszczenie odbiorników w pokojach wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat?

Tak. Konieczne jest również ponoszenie opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, którymi zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

 

Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie.

Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Czy w związku z tym obiekty muszą płacić za każdy odbiornik?

 

Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5 (art. 2 ust. 4 ustawy);

Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność, 2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji – uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1 (art. 2 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych).

 

Czy istnieje jedna organizacja na rzecz której możemy wnosić opłaty?

Nie. Takimi organizacjami są ZAiKS (pobiera opłaty z tytułu ochrony praw autorów), STOART i SAWP (chroniące wykonawców) oraz ZPAV (chroni prawa producentów fonogramów).

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego, a gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa – organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego, o której mowa w art. 1101 Komisja Prawa Autorskiego (art. 107 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

 

Jakie są konsekwencje nieuiszczenia opłat do tych instytucji?

Łączy się to z możliwością dochodzenia przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi opłat, które zobowiązani jesteśmy ponieść. W pierwszej kolejności organizacja taka wezwie nas do zapłaty. W razie braku płatności sprawa może skończyć się w sądzie. Organizacje takie mają bowiem legitymację procesową do wytoczenia powództwa, co wynika z art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: