Kontakty wnuków z dziadkami po rozwodzie rodziców ? problem braku respektowania postanowień sądu przez rodziców.

Elżbieta Liberda        19 marca 2019        Komentarze (0)

W tradycji rodzinnej przyjęło się, że dziadkowie odgrywają szczególną rolę w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. Tuż po rodzicach i rodzeństwie stanowią oni grupę najbliższych osób dla dziecka, stąd też ich kontakty podlegają szczególnej ochronie. Zgodnie z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Przepisy odnoszące się do kwestiiutrzymywania i wykonywania kontaktów rodziców z dziećmistosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Do kontaktów z dzieckiem ma prawo zarówno babcia z dziadkiem od strony matki, jak i od strony ojca. Najlepiej gdyby się odbywały w drodze porozumienia z rodzicami wnuka. Rodzice ? kierując się dobrem dziecka ? w zależności od realiów konkretnego stanu faktycznego, mają obowiązek dopuszczenia do kontaktów dzieci z dziadkami( a nawet organizowania kontaktów i zachęcania do nich, mimo oporów dzieci) bądź też ograniczania kontaktów lub uniemożliwienia ich. Jednakże do takiego ograniczenia może dojść tylko i wyłącznie przez sąd opiekuńczy i tylko wtedy, gdy występuje przesłanka zagrożenia dobra dziecka.

Jeżeli jest brak porozumienia w przedmiocie kontaktów dziadków z wnukiem wtedy tę kwestię rozstrzyga sąd opiekuńczy kierując się dobrem dziecka. W sytuacji gdy takie kontakty zostały już ustalone a rodzice nie przestrzegają postanowień sądu na rodziców lub opiekunów mogą zostać nakładane grzywny za każdy nieumożliwiony kontakt. Niestety bywają takie przypadki, w których rodzice w dalszym ciągu nie reagują na zasądzane grzywny. Gdy wszystkie środki zawiodły i kontakt z wnukami są niemożliwe można złożyć wniosek do sądu rodzinnego o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pomoże to zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców – choćby przez ustanowienie kuratora. Jeżeli sąd na podstawie dowodów przyzna rację dziadkom, władza rodzicielska zostanie ograniczona i przy pomocy kuratora spotkania z wnukiem będą realizowane. Jak wskazuje ustawodawca w art.95§3 kro ? władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Skoro rodzic bezpodstawnie zakazuje kontaktów z określonymi osobami poczytuje się jakby działał na szkodę tegoż dziecka.

 

 

 

Autorem dzisiejszego wpisu jest Martyna Partyka, praktykantka w naszej Kancelarii, studentka V roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: