Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Elżbieta Liberda        05 maja 2017        Komentarze (0)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym narzędziem planistycznym w systemie prawnym zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okre¶la sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Jest wyrażeniem polityki przestrzennej gminy.

Postanowienia planu miejscowego s± wi±ż±ce zarówno dla organów i instytucji publicznych, jak i obywateli. Dopuszcza się więc traktowanie poszczególnych ustaleń planu jako normy prawne, będ±ce podstaw± do wydawania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym.

Po wej¶ciu planu miejscowego w życie istniej± dwie możliwo¶ci wpłynięcia na zmianę zawartych w nim ustaleń.

Po pierwsze, można wyst±pić z odpowiednim wnioskiem do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporz±dzenie lub zmianę. Niezależnie od zakresu zmiany, wniosek taki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, a także jego adres
  • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany
  • okre¶lenie nieruchomo¶ci (lub opis terenu), których dotyczy wniosek

Do wniosku należy także doł±czyć

  • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej, z oznaczeniem nieruchomo¶ci, której dotyczy wniosek
  • wypis z rejestru gruntów

Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy nie przewiduj± żadnych procedur dotycz±cych udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek, ani terminów jego rozpatrzenia.

Oznacza to, że złożenie takiego wniosku nie jest w żaden sposób wi±ż±ce dla władz gminy. Nie ma też możliwo¶ci odwołania się od ewentualnej odmowy ani też zmusić wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) do jakiejkolwiek reakcji na wniosek. Ewentualna zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.

Drug± możliwo¶ci± zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest jego zaskarżenie do s±du, przez złożenie wniosku o stwierdzenie jego nieważno¶ci. Jednakże, nieważno¶ć cało¶ci lub czę¶ci planu miejscowego można stwierdzić tylko wtedy, gdy plan uchwalono z naruszeniem zasad lub trybu jego sporz±dzania, b±dĽ z naruszeniem wła¶ciwo¶ci organów bior±cych udział w procedurze ich tworzenia. Ustawodawca nie przewidział terminu zaskarżenia planu miejscowego, st±d skargę tak± można złożyć w każdym momencie, również po jego uchwaleniu.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorz±dzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwał± lub zarz±dzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia (a więc najpierw trzeba wyst±pić do rady gminy (miasta) z odpowiednim wezwaniem) – zaskarżyć uchwałę lub zarz±dzenie do s±du administracyjnego. Interesem prawnym mog± się wykazać wył±cznie osoby, którym przysługuje nieograniczone prawo rzeczowe do nieruchomo¶ci objętych zaskarżanym planem – czyli ich wła¶ciciele i użytkownicy wieczy¶ci.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.78)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie terytorialnym (Dz.U.2016.446)

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: