Pozasądowe metody rozstrzygania sporów ! NOWE OBOWIĄZKI dla PRZEDSIĘBIORCÓW !

Elżbieta Liberda        12 lutego 2017        Komentarze (0)

Postępowania sądowe są jak wszyscy wiemy często jest czasochłonne i kosztowne. Z tego względu w ostatnim czasie ustawodawca wprowadził liczne przepisy zmierzające do ugodowego rozwiązania sprawy.

Zabieg ten ma na celu ożywienie pozasądowych metod rozstrzygania sporów, które istnieją, ale są rzadko stosowane.

 

Czy jednak zawsze będzie to korzystne dla przedsiębiorców ?

 

Oczywiście zweryfikuje to czas. Ja osobiście, na dzień dzisiejszy do zaproponowanych rozwiązań podchodzę sceptycznie? Poczytajcie i dajcie znać jakie jest Wasze zdanie 🙂

 

Jeżeli przedsiębiorca:

  • nie zgodzi się z roszczeniem konsumenta
  • i odmów uznania reklamacji,
  • a konsument nie chce przenosić tego sporu na drogę sądową, to może skorzystać z innych sposobów wyjścia z konfliktu.

 

Osoby, które zdecydują się na metody polubowne mogą skorzystać z mediacji, koncyliacji albo arbitrażu.

W największym skrócie ? poddając spór mediacji zgadzamy się na to, aby bezstronny mediator zapoznał się ze stanowiskami stron i pomógł im dojść do satysfakcjonującego obie strony porozumienia; korzystając z koncyliacji godzimy się, aby osoba prowadząca postępowanie zaproponowała konkretne rozwiązania sprawy; w przypadku arbitrażu arbiter wprost rozstrzyga spór.

 

Regulacje zmierzające do pozasądowego rozstrzygania sporów zostały zawarte w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ( (Dz. U 2016 poz. 1823), która to weszła w życie 10 stycznia 2017r.

 

W praktyce nowa ustawa rodzi szereg konsekwencji dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Polski!

 

Ale do rzeczy !

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, w zasadzie każdy przedsiębiorca otrzymał w prezencie kolejne obowiązki jakie musi spełnić względem konsumenta.

Ta pozornie ?fantastyczna? dla wszystkich regulacja w sytuacji, kiedy przedsiębiorca ?zapomni? w odpowiednim czasie poinformować swojego klienta będącego konsumentem o tym, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sprawy polubownie może słono kosztować ?.

Otóż wówczas dojdzie to wyrażenia tzw. milczącej zgody na ten sposób rozwiązania sprawy!!!

 

Nie zawsze przecież jednak będziemy zadowoleni, że naszą sprawę prowadzić będzie np. Inspekcja Handlowa. Szczególnie w skomplikowanych merytorycznie sporach ? w mojej ocenie oczywiście – zdecydowanie ?bezpieczniejsze? byłoby skierowane sprawy na wokandę Sądową.

 

Chciałoby się zobaczyć co to za podmioty będą rozpoznawać sprawy ?Bo może rzeczywiście byłoby „lepiej”.

Na próżno Wam jednak szukać, pomimo tego że od 10 stycznia już ?trochę? minęło rejestr jest P U S T Y 😉

 

A na jakiej podstawie tak się może stać ?

 

Po wejściu w życie ustawy każdy spór konsumencki, czyli taki, który wynika z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, jest objęty systemem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Przepisy są skonstruowane tak, aby w każdym sektorze rynku, zatem i w sektorze rynku nieruchomości – funkcjonował podmiot rozpatrujący spory typowe dla danej branży.

Wygląda niby fajnie. W końcu sprawami zajmować się będą eksperci z danej dziedziny.

 

Ale co w sytuacji kiedy jakiś obszar rynku nie utworzył właściwego merytorycznie podmiotu?

 

Wówczas sprawę w swoje ręce przejmie tzw. organ horyzontalny – czyli Inspekcja Handlowa.

Czy oby na pewno wystarczy ekspertów z każdego profilu działalności gospodarczej?.

Ale przepis jest przepis i pozostaje się zastosować !

Jeśli nie chcemy aby nasz spór podlegał rozstrzygnięciu w zaproponowany sposób przedsiębiorca nie może byćB I E R N Y !

 

 

Co musi PRZEDSIĘBIORCA ?

  • Po pierwsze przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta o możliwościach pozasądowego rozwiązania sporu. Zgodnie z art. 31 wyżej wymienionej ustawy przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o właściwym dla siebie podmiocie uprawnionym do rozstrzygania sporów na drodze pozasądowej.

 

  • Po drugie, w myśl art. 32 Ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, jeśli konsument złoży reklamację, a przedsiębiorca jej nie uwzględni, musi poinformować klienta o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie pozasądowego postępowania albo o zgodzie na udział w takim postępowaniu. Może także wprost odmówić wzięcia udziału w postępowaniu pozasądowym.

 

Musimy pamiętać o tym, że przepisy ustawy nie pozbawiają stron możliwości wystąpienia do sądu, ale podkreślają pierwszeństwo stosowania metod pozasądowych (oczywiście ciągle na zasadzie dobrowolności i obopólnej zgody stron).

Ważne jest jednak, że prawo skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, koncyliacyjnego lub arbitrażu przysługuje przedsiębiorcy tylko jeśli dopełni swojego obowiązku w postaci poinformowania konsumenta o pozasądowej możliwości rozwiązania sporu i wskaże ten podmiot.

Z kolei jeśli przedsiębiorca nie złoży żadnego oświadczenia wymaganego ustawowo, jego bierność jest rozumiana jako zgoda na skierowanie sporu na drogę pozasądową przez konsumenta.

 

 

W praktyce wyglądać to będzie mniej więcej tak:

  • Przedsiębiorca, który po rozpatrzeniu reklamacji konsumenta, odrzuci złożoną reklamację – będzie zobowiązany ZAWSZE do poinformowania konsumenta o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo czy też zgody takiej nie wyraża.
  • Informacje w tym zakresie należy przekazać konsumentowi odpowiadając na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. pendrive lub płycie CD/DVD).
  • W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zainteresowany pozasądowym sposobem rozwiązywania sporu z konsumentem, na tym etapie musi wskazać konsumentowi, który Podmiot Uprawniony jest do tego właściwy.
  • Brak informacji ? milczenie przedsiębiorcy = ŻE ZGADZASZ SIĘ NA ROZWIĄZANIE SPORU POZA SĄDEM.

 

 

Skrót najważniejszych info :

* podstawa prawna : ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U poz. 1823).

* Cel – ożywienie mediacji, koncyliacji i arbitrażu jako sposobów rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami;

* Nowe obowiązki przedsiębiorców – informowanie konsumenta o zgodzie na poddanie się alternatywnym metodom rozstrzygania konfliktów lub o braku takiej zgody

* Domniemanie zgody przedsiębiorcy na polubowne rozstrzyganie sporu, w przypadku braku wyraźnej informacji po jego stronie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: