XX LECIE REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA PO¦REDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMO¦CIAMI

Elżbieta Liberda        24 maja 2017        Komentarze (0)

Jak pewnie większo¶ć z czytelników mojego bloga wie, poza działalno¶ci± stricte prawnicz± aktywnie uczestniczę w życiu szeroko pojętej branży nieruchomo¶ci. 

Jestem członkiem Zarz±du Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo¶ci oraz V-ce Prezesem Regionalnego Stowarzyszenia w Lublinie.

Serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich uczestników sektora rynku nieruchomo¶ci na bardzo doniosłe wydarzenie.

Otóż wła¶nie w tym roku  upływa 20 lat od kiedy powstało Stowarzyszenie.

W zwi±zku z tym w  dniu 26 maja 2017r  Zarz±d Regionalnego Stowarzyszenia Po¶redników w Obrocie Nieruchomo¶ciami w Lublinie organizuje Bal Integracyjny poł±czony z Konferencj±, wpisuj±ce się w obchody 20-lecia Stowarzyszenia.

 

Ja, jak to już tradycja tego typu wydarzeń pokazuje, wcielę się w nietypow± dla prawnika rolę – konferansjera 🙂

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o RSPON Lublin z którym zwi±zana jestem już przeszło 11 lat.

 

Regionalne Stowarzyszenie Po¶redników w Obrocie Nieruchomo¶ciami w Lublinie działa od wrze¶nia 1997 roku. Jest to organizacja zawodowa, zrzeszaj±ca osoby, zajmuj±ce się wykonywaniem działalno¶ci w zakresie po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ciami,  zarz±dzania nieruchomo¶ciami oraz wyceny nieruchomo¶ci.  Stowarzyszenie działa na obszarze całego województwa lubelskiego.

 

 

W skład RSPON wchodz± wła¶ciciele i współwła¶ciciele większo¶ci renomowanych biur nieruchomo¶ci z Lublina, Zamo¶cia, Chełma i ¦widnika.

Obecnie Stowarzyszenie jest poważn± reprezentacj± ¶rodowisk zwi±zanych z branż± nieruchomo¶ci, Stowarzyszenie liczy już ponad 50 członków.

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestnicz± w przedsięwzięciach dotycz±cych lokalnego rynku nieruchomo¶ci, takich jak: targi nieruchomo¶ci, konferencje, seminaria, bior± czynny udział w pracach Komisji Programowych przy PFRN.

Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia jest tworzenie klimatu społecznego zaufania do czynno¶ci podejmowanych przez po¶redników w obrocie nieruchomo¶ciami, zarz±dców i rzeczoznawców; tworzenie wizerunku tych zawodów jako profesji przestrzegaj±cej zasad etyki  i  standardów zawodowych.

Stowarzyszenie przez swoje organy konsekwentnie dba i kontroluje  jako¶ć ¶wiadczonych przez zrzeszone firmy usług . Podejmuje działalno¶ć maj±ca na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

RSPON jest organizacj± otwart± dla wszystkich podmiotów zwi±zanych z rynkiem nieruchomo¶ci.

 

Podczas obchodów 20 lecia spotkać będzie można między innymi Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo¶ci Andrzeja Pióreckiego, członków Zarz±du PFRN. 

W¶ród zaproszonych go¶ci będ± przedstawiciele rynku nieruchomo¶ci, ¶rodowisk prawniczych, finansowych, lubelscy biznesmeni, branżowe media i portale oraz przedstawiciele miasta.

 

To niezmiernie ważne, by w tych trudnych czasach utrzymać takie struktury jak Regionalne Stowarzyszenia,  dbaj±ce o wizerunek zawodu i wysoki standard wykonywanych usług.

Serdecznie Was zapraszam !

BAL RSPON LUBLIN

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: