Zmiany w funduszu alimentacyjnym.

Elżbieta Liberda        06 października 2020        Komentarze (0)

To dobra wiadomo¶ć, szczególnie w czasach, gdy wiele osób boryka się z wyegzekwowaniem alimentów.

Wskutek pandemii zobowi±zani do zapłaty alimentów na skutek problemów z płynno¶ci± finansow± poprostu przestali je płacić.

S± też i tacy, którzy nie płac± alimentów pomimo tego, że prowadz± dostatnie życie ale na pieprze nie maj± nic a cały maj±tek który posiadaj± „stoi” na kogo¶ innego.

Dłużnik taki jest niewypłacalny… a co za tym idzie nie ma możliwo¶ci odzyskania pieniędzy.

W takiej sytuacji na pomoc przychodzi fundusz alimentacyjny. Choć nie s± to spektakularne kwoty to jednak zawsze dodatkowy zastrzyk gotówki która dla wielu może okazać się na wagę złota.

Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę w rodzinie.

Dobra wiadomo¶ć jest taka, że teraz z kwoty 800 do 900 złotych na osobę wzro¶nie od 1 paĽdziernika 2020r kryterium dochodowe uprawniaj±ce do ¶wiadczeń z funduszu alimentacyjnego. statystyki wskazuj±, że ponad 40 000 osób może skorzystać na zmianach.

Jak czytamy w komunikatach Minister rodziny Marleny Mal±g wskazuje ona, że to nie jedyna korzystna zmiana. Przy ustalaniu prawa do ¶wiadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres funkcjonował będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę, który oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniaj±cego do ¶wiadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utrat± prawa do tych ¶wiadczeń natomiast ¶wiadczenie takie będzie wówczas przysługiwać w wysoko¶ci pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego ma dodatkowo przeciwdziałać sytuacji, w której osoby samotnie wychowuj±ce dziecko strac± prawo do ¶wiadczeń z funduszu po dniu 30 wrze¶nia 2020 r. z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady przyznawania ¶wiadczeń

¦wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj± w wysoko¶ci w jakiej były ustalone alimenty, ale nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Aby otrzymać takie ¶wiadczenie, trzeba posiadać tytuł wykonawczy pochodz±cy lub zatwierdzony przez s±d, oraz dokument wskazuj±cy na to że egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczno¶ć egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należno¶ci z tytułu zaległych i bież±cych zobowi±zań alimentacyjnych, albo postępowanie upadło¶ciowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należno¶ci z tytułu zaległych i bież±cych zobowi±zań alimentacyjnych.

¦wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj±:

  • osobie uprawnionej do ukończenia przez ni± 18 roku życia
  • w przypadku gdy uczy się do ukończenia 25 roku życia,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno¶ci – bezterminowo.

Przedmiotowe zmiany należy z pewno¶ci± ocenić pozytywnie, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich czasach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: