Eksmisja za znęcanie się będzie łatwiejsza. Ustawa antyprzemocowa.

Elżbieta Liberda        30 lipca 2020        Komentarze (0)

W maju tego roku prezydent podpisał tzw. ustawę ” antyprzemocow± „.

Przepisy wejd± w życie w ci±gu sze¶ciu miesięcy od momentu ogłoszenia ustawy. Ustawa ma na celu zapewnienie większej ochrony dla ofiar przemocy domowej.

Nowe rozwi±zania umożliwi± szybk± reakcję Policji na przemoc, poprzez zobowi±zanie sprawcy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania .

Sprawca dostanie również  zakaz zbliżania się do domostwa. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a s±dy w błyskawicznym trybie zajm± się spraw±.

Nowe przepisy pozwol± natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemoc±.

Obecnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze s±dowej, co trwa wiele miesięcy.

 

Nakaz opuszczenia mieszkania

Policja dostanie zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podczas interwenci oceni, czy osoba stosuj±c przemoc fizyczn± stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Je¶li uzna, że istnieje takie ryzyko, to policjant wyda nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy.

Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy.

Nakaz będzie egzekwowany bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dok±d się wyprowadzić. To w zasadzie jedyna sytuacja w której możliwa będzie eksmisja na bruk.

Co prawda, nie dojdzie do wyrzucenia na ulicę, bo Policjant wskaże mu placówki zapewniaj±ce miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych., to jednak natychmiast nakaże wyprowadzkę.

 

Zakaz zbliżania się do mieszkania

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać również zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpo¶redniego otoczenia. Policja będzie zobowi±zana do sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Je¶li złamie zakaz narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, ograniczenia wolno¶ci lub grzywny. Takie samo wygl±dać będzie sytuacja w zakresie egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Wydany przez policję nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpo¶redniego otoczenia będzie obowi±zywał przez okres dwóch tygodni. Na wniosek osoby dotkniętej przemoc± s±d może ten okres przedłużyć.

Kontrola przez S±d.

Przepisy przewiduj± kontrolę s±dow± nad stosowaniem nowych rozwi±zań aby zapobiec nadużyciom. S±d może w uzasadnionych przypadkach uwzględnić zażalenie sprawcy przemocy i uchylić nakaz lub zakaz.

Szybsza procedura.

Pisma procesowe będ± mogły być doręczane również za po¶rednictwem policji, a nie jedynie przez pocztę.

W niektórych sytuacjach s±d będzie miał 48 godzin na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast sprawę będzie musiał rozpoznać w ci±gu miesi±ca od dnia złożenia wniosku.

Co najważniejsze, orzeczenia s±du zobowi±zuj±ce sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będ± natychmiast wykonywane z chwil± ich ogłoszenia.

Dużym ułatwieniem jest to że osoby domagaj±ce się zastosowania takich ¶rodków będ± zwolnione z kosztów s±dowych. Dla wielu poniesienie wydatków zwi±zanych ze spraw± s±dow± było przyczyn±, że nie decydowano się na pozew.

 

Więcej na ten temat w programie TVP w którym wypowiadałam się w przedmiocie tego zagadnienia.

https://lublin.tvp.pl/41898436/w-celowniku

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: