Zmiany w prawie podatkowym 2019 i i ch wpływ na obrót nieruchomo¶ciami.

Elżbieta Liberda        18 stycznia 2019        Komentarze (0)

Wraz z nadej¶ciem nowego roku zaczyna obowi±zywać wiele nowych lub zmienionych przepisów, które poprawiaj± lub zmieniaj± sytuację na rynku nieruchomo¶ci.

Najważniejsz± zmian± w 2019 roku jest oczywi¶cie przekształcenie użytkowania wieczystego we własno¶ć o czym pisałam w tym wpisie  – zmiany w użytkowaniu wieczystym

 

Zmienia się jednak jeszcze kilka innych przepisów, a w tym również przepisy podatkowe.

Jest to szczególnie interesuj±ce, bo bezpo¶rednio wpływa to na stan naszego portfela.

 

–  Sprzedaż nieruchomo¶ci –

spadkobiercy i rozwodnicy zyskaj±

Do tej pory z urzędem skarbowym należało się rozliczyć kiedy zbywali¶my odziedziczon± nieruchomo¶ć, a nie upłynęło jeszcze 5 lat od jej nabycia (licz±c od końca roku, w którym to nabycie nast±piło).

Liczyła się data kiedy spadek otrzymali¶my lub następował podział maj±tku wspólnego byłych małżonków. 

Obecnie

  • w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku nieruchomo¶ci lub praw maj±tkowych pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nast±piło nabyci lub wybudowanie tej nieruchomo¶ci lub nabycie prawa maj±tkowego przez spadkodawcę;
  • natomiast, w sytuacji podziału maj±tku wspólnego termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nast±piło ich nabycie do maj±tku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólno¶ci maj±tkowej małżeńskiej.

Od 1 stycznia 2019 roku każdy spadkobierca oraz rozwiedziony małżonek będzie obliczał ww. okres pięcioletni od końca roku kalendarzowego, w którym nast±piło nabycie albo wytworzenie nieruchomo¶ci przez spadkodawcę lub małżonków.

 

Co je¶li sprzedamy przed upływem 5 lat?

Je¶li sprzedamy nieruchomo¶ć wcze¶niej trzeba będzie zapłacić 19 % podatku dochodowego, ale i tutaj pojawiaj± się korzystne zmiany!

Za koszt odpłatnego zbycia tak nabytej nieruchomo¶ci uznawane będ± nie tylko nakłady poczynione w czasie posiadania, które zwiększyły warto¶ć nieruchomo¶ci i kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn, ale także inne.

Od 1 stycznia 2019 za koszt uzyskania przychodu uznajemy również:
? udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz
? przypadaj±ce na podatnika ciężary spadkowe (np. długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia), w takiej czę¶ci, w jakiej warto¶ć zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada ł±cznej warto¶ci rzeczy i praw maj±tkowych nabytych przez podatnika.

Zmiana ta korzystanie wpłynie na nasze zobowi±zania podatkowe.

 

Ulga mieszkaniowa

Korzystne zmiany dotyczyć będ± też osób inwestuj±cych w nieruchomo¶ci. Ustawodawca zwalnia z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomo¶ci, gdy podatnik wydatkuje przychód z takiej transakcji na własne cele mieszkaniowe. To się nie zmienia, ale wydłużeniu ulga termin kiedy możemy z takiej ulgi skorzystać . Do 31 grudnia musiało to nast±pić nie póĽniej niż w okresie 2 lat liczonych od końca roku, w którym nast±piło zbycie, a obecnie okres ten został wydłużony do 3 lat.
Wydaje się, że proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie i liczyć, że wpłynie to na jeszcze większe zyski z obrotu nieruchomo¶ciami.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: