Data pewna w umowach. Co to i kiedy należy j± ustanowić ?

Elżbieta Liberda        29 października 2016        Komentarze (0)

Data pewna w umowach najmu i dzierżawy. 

Nabywca rzeczy najętej lub wydzierżawionej nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas okre¶lony  kiedy zawarta jest ona z tzw dat± pewn±.

 

Często jednak  powstaj± pytania :

Kiedy powinna być po¶wiadczona data i kto wła¶ciwie może to zrobić ?

Czynno¶ć prawna ma datę pewn±  :

  • w razie stwierdzenia dokonania czynno¶ci w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego;
  • w razie umieszczenia na obejmuj±cym czynno¶ć dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorz±du terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;
  • w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.

W razie ¶mierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewn± od daty ¶mierci tej osoby.

 

A kiedy ? 

Zgodnie z orzecznictwem S±du Najwyższego także wtedy, gdy np. notariusz po¶wiadczył datę po dokonaniu czynno¶ci.

Na tym tle toczyło się wiele sporów, wywodzono bowiem iż np. w umowach najmu, dzierżawy data pewna winna być stwierdzona „od razu” przy zawarciu umowy.

W±tpliwo¶ci rozwiało poniższe orzeczenie.

SN w wyroku z dnia 05.02.2009 r., o sygn. akt I CSK 325/08 orzekł, że zastrzeżenie w art. 678 § 2 k.c. formy pisemnej z dat± pewn± ad eventum oznacza, że data pewna może być uzyskana także w sposób okre¶lony w art. 81 § 2 k.c. W konsekwencji, nabywca rzeczy najętej (wydzierżawionej) nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy) zawartej na czas okre¶lony zarówno wtedy, gdy notariusz po¶wiadczył datę przy zawarciu umowy, jak i wtedy, gdy notariusz umie¶cił stosown± wzmiankę na umowie dopiero po jej zawarciu. Istotne jest jedynie to, aby umowa została opatrzona dat± pewn± przed zbyciem rzeczy najętej (wydzierżawionej).

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: