Edukacja on -line. Problemy rodziców zwi±zane z nauk± dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Dzi¶ w TVP odpowiadałam na pytania rodziców i nauczycieli zwi±zane ze zdalnym nauczaniem. 

Publikujemy te najczę¶ciej zadawane, a je¶li maj± Państwo jeszcze jakie¶ zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach.

Czy s± przepisy które wskazuj±, kto odpowiada za edukację dzieci ?

Tak. Kwestię t± reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo o¶wiatowe, a także rozporz±dzenia do tej ustawy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy rodzice dziecka podlegaj±cego obowi±zkowi szkolnemu s± obowi±zani do:

1) dopełnienia czynno¶ci zwi±zanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiaj±cych przygotowywanie się do zajęć.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy

  1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontroluj± spełnianie obowi±zku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowi±zku nauki przez młodzież zamieszkał± na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1) kontroluj± wykonywanie obowi±zków w postaci dopełnienia czynno¶ci zwi±zanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a także współdziałaj± z rodzicami w realizacji obowi±zku w postaci zapewnienia dziecku warunków umożliwiaj±cych przygotowanie się do zajęć,

2) prowadz± ewidencję spełniania obowi±zku szkolnego oraz obowi±zku nauki.

Do jakiego wieku dziecko musi się edukować?

Nauka jest obowi±zkowa do ukończenia osiemnastego roku życia. Obowi±zek szkolny dziecka rozpoczyna się z pocz±tkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Czy szkoła może nakazać aby dziecko było przed komputerem w okre¶lonych godzinach?

Brak jest wprost regulacji w tym zakresie, niemniej jednak szkoły mog± wprowadzać zajęcia online w okre¶lonych godzinach.

Kształcenie na odległo¶ć to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).

Dyrektor ustala, w jakich godzinach nauczyciele będ± pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.

Większo¶ć szkół umożliwia jednak odbycie zajęć w innych terminach.

W sytuacji kiedy dziecko nie może być obecne na zajęciach w danym terminie rekomenduje się zgłoszenie takiej okoliczno¶ci nauczycielowi prowadz±cemu. Ci s± w stałym kontakcie z uczniami.

 

Co w sytuacji kiedy mamy troje dzieci , a tylko jeden komputer ? Czy szkoła ma obowi±zek zapewnić komputery ?

Do rozporz±dzenia wpisano m.in. możliwo¶ć bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorz±d do kształcenia na odległo¶ć.

Należy zgłosić to w szkole. Jest wiele rodzin które w ogóle nie dysponuj± komputerem. Większo¶ć szkół udostępnia komputery.

Co w sytuacji kiedy rodzic nie jest w stanie pomóc odrobić lekcji bo zadania s± zbyt trudne ?

To kolejna sprawa do której przepisy wprost się nie odnosz±. Wiele dzieci korzystało z korepetycji i tak radzono sobie z przedmiotami w których nie mog± pomóc rodzice.

Trzeba jednak pamiętać, że rodzice i uczniowie maj± aktualnie zapewnione konsultacje z nauczycielami. To znacznie ułatwia odrabianie lekcji.

Co w sytuacji kiedy rodzic nie radzi sobie z dzieckiem, dziecko nie chce się uczyć , nie odrabia lekcji i nie chce uczestniczyć w lekcjach ? czy poniesie za to odpowiedzialno¶ć ?

W takim wypadku trzeba zawiadomić szkołę aby nie narazić się na niedopełnianie obowi±zku edukacji dziecka ci±ż±cego na rodzicach.

Nie ma przepisów które mówi± o sankcjach, niemniej jednak trzeba pamiętać o ogólnej regulacji dotycz±cej odpowiedzialno¶ci za uchylanie się od realizowania obowi±zku edukacyjnego.

Mieszkamy na wsi, tu jest Internet, ale bardzo słaby, dzieci mówi± że ci±gle zacina i nie mog± odczytać zadań , czy musimy się obawiać konsekwencji ?

Nie, zgłosić, możliwo¶ć doręczenia w wersji papierowej przez pracownika gminy.

 

Prowadzimy gospodarstwo rolne, w godzinach kiedy s± lekcje nie ma nas w domu , nie jeste¶my w stanie dopilnować aby dzieci wtedy się uczyły, były na lekcjach. Nie umiemy też sprawdzić czy odbyły lekcje bo nie znamy się na komputerach.

Kontakt ze szkoł±, nauczycielem, system librus ? elektroniczny dziennik umożliwia monitorowanie, nowoczesne platformy także. Rzeczywi¶cie jest kłopot gdy kto¶ nie umie tych narzędzi obsługiwać.

Na jakiej podstawie dzieci będ± klasyfikowane do następnej klasy ?

                                           Czy je¶li dziecko nie uczestniczyło w lekcjach to może nie zdać ?

Obecno¶ci na zajęciach s± sprawdzane, je¶li dziecko  ma więcej niż 50 % nieobecno¶ci może nie zdać. Szkoła bierze pod uwagę zrealizowany program, oceny wystawiane s± online.

 

Czy groż± nam jakie¶ kary je¶li dziecko nie będzie się edukować?

 

Przepisy wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej nie precyzuj± tej kwestii. Należy zatem stwierdzić, że w tej kwestii luka prawna.

Jednakże należy w tym miejscu dodać, że w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów co do zasady możliwe jest wyegzekwowanie obowi±zku szkolnego.

Dyrektor szkoły jest wierzycielem obowi±zku szkolnego.

Zgodnie bowiem z tre¶ci± art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do ż±dania wykonania obowi±zku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczaj±cym.

– W pierwszej kolejno¶ci dyrektor wystosowuje do rodziców upomnienie. Koszty takiego upomnienia obci±żaj± rodziców.

Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, dyrektor może dokonać kolejnej czynno¶ci zmierzaj±cej do zastosowania ¶rodka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia.

Jest ni± wystawienie tytułu wykonawczego, o tre¶ci okre¶lonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego zwi±zanego z obowi±zkami o charakterze niepieniężnym ustalono na podstawie rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305).

Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 

Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowi±zku o charakterze niepieniężnym, dyrektor ? wierzyciel powinien wskazać we wniosku ¶rodek egzekucyjny.

Jest nim grzywna w celu przymuszenia ? art. 1 a pkt 12 lit. b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy z zał±czonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym (tj.: Wydział Edukacji odpowiedniego urzędu miasta lub gminy).

Rol± organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowi±zku podlegaj±cego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) poż±danych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drog± zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

Organ egzekucyjny doręcza zobowi±zanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Gmina ? zgodnie z ustaw± o systemie o¶wiaty ? kontroluje spełnianie obowi±zku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkał± na terenie gminy.

 

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie.

Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mog± ł±cznie przekroczyć kwoty 50000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Zobowi±zanemu ? rodzicowi dziecka niespełniaj±cego obowi±zku szkolnego ? służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art. 33, 34 ww. ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

 

W przypadkach szczególnych, w odniesieniu do uczniów nierealizuj±cych obowi±zku szkolnego lub nauki, zwłaszcza przejawiaj±cych cechy demoralizacji oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdy szkoła wyczerpała już prawnie dostępne ¶rodki oddziaływań wychowawczych, rekomendowanym jest wniosek wierzyciela/dyrektora szkoły skierowany do wła¶ciwego S±du Rodzinnego i Nieletnich o wgl±d w sytuację rodzinn± małoletniego i podjęcie stosownych działań. W razie wykonania obowi±zku okre¶lonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły) nałożone, a nieuiszczone lub nie¶ci±gnięte grzywny w celu przymuszenia podlegaj± umorzeniu (art.125 ww. ustawy).

 

Jak radz± sobie szkoły z realizacj± e-learningu ? Czy inni nauczyciele tak jak ja musz± wysyłać mnóstwo raportów do dyrekcji ? Pracujemy po 12 godzin dziennie, nie mamy dodatkowego wynagrodzenia. Czy nauczycielowi co¶ grozi za niewykonanie obowi±zków ? Czy mogę stracić pracę?

Ile godzin powinien w praktyce realizować nauczyciel w ci±gu tygodnia?

Nauczyciele realizuj± zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległo¶ć lub innego sposobu kształcenia w ramach obowi±zuj±cego ich dotychczas tygodniowego obowi±zkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpo¶rednio z uczniami albo na ich rzecz.
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będ± mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie okre¶lenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległo¶ć lub innego sposobu kształcenia.

Zgodnie z tre¶ci± art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, nauczyciel obowi±zany jest rzetelnie realizować zadania zwi±zane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczn±, wychowawcz± i opiekuńcz±, w tym zadania zwi±zane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zgodnie z tre¶ci± art. 75 ust. 1 powyższej ustawy nauczyciele podlegaj± odpowiedzialno¶ci dyscyplinarnej za uchybienia godno¶ci zawodu nauczyciela lub obowi±zkom, o których mowa w art. 6. 2. Za uchybienia przeciwko porz±dkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porz±dkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porz±dku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecno¶ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno¶ci w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia; 2) karę nagany.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: