Nabycie gruntów rolnych. Jak nie będąc rolnikiem możesz kupić ziemię rolną ?

Elżbieta Liberda        19 listopada 2018        Komentarze (0)

Dwa lata temu zasady obrotu ziemią rolną zostały radykalnie zmienione.

Dziś swobodnie sprzedać i kupić można działkę rolną o powierzchni poniżej 0,3 ha.

Nieruchomości o większym areale, co do zasady, mogą nabyć tylko rolnicy indywidualni.

Inni chcąc kupić muszą uzyskać zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ( dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych ).

Przedmiotową zgodą można uzyskać kiedy zainteresowany nabyciem spełni kryteria określone w ustawie .

A jak to wygląda w praktyce ?

PROCEDURA NABYCIA NIERUCHOMOśCI ROLNEJ

krok po kroku

 

I. Wstępne określenie rodzaju nieruchomości.

1. Weryfikacja nieruchomości w oparciu o nowelizację ustawy regulującej obrót ziemią rolną

Ustawaz dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego

  • Powierzchnia gruntu
    – Przeznaczenie (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów

UWAGA!!!
Do gruntów rolnych zaliczamy zarówno obszary sklasyfikowane w MPZP jako tereny upraw polowych (RP) jak i tereny zabudowy zagrodowej/mieszkalnictwa rolniczego (MR)!

Wskazanie w MPZP określającym przeznaczenie gruntu, dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej niskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie dokonuje wyłączenia gruntów spod obowiązku odniesienia do UKUR!

2. Weryfikacja Potencjalnego Klienta w odniesieniu do nowych przepisów wynikających ze zmiany Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR):

? Osobie fizycznej (Potencjalnemu Kupującemu) przysługuje prawo do nabycia ziemi rolnej bez konieczności uzyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przypadku gdy nabywany grunt:
– jest niezabudowany, zaś jego powierzchnia nie przekracza 3000 m2
– jest zabudowany BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM oraz BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI, które stanowią pozostałość dawnego siedliska zaś ich powierzchnia nie przekracza 5000 m2.

 

Kto nie musi uzyskać zgody ?
? Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą (Rolnicy indywidualni) są zwolnieni z obowiązku uzyskania zgody od KOWR na nabycie przez nich gruntów rolnych po spełnieniu następujących warunków;
– posiadania kwalifikacji rolniczych,
– zamieszkują 5 lat w gminie, w której położona jest jedna z posiadanych przez nich nieruchomości stanowiących ich rodzinne gospodarstwo.

 

Etapy nabycia nieruchomości rolnych:

? Przygotowanie kompletnej dokumentacji nieruchomości :
? zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu gruntów w MPZP bądź też o braku jego ustanowienia dla rejonu nabywanej nieruchomości;
– zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące położenia/ nie objęcia gruntu strefą rewitalizacji;
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
– Odpis z Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności ? o ile nie jest prowadzona elektroniczna Księga Wieczysta;
? Uzyskanie opinii od właściwej dla położenia gruntu Izby Rolniczej na temat planowanego założenia gospodarstwa rodzinnego.

Odbywa się to na podstawie złożenia stosownego wniosku do Izby Rolniczej oraz udzielenia rękojmi 10 letniej prowadzenia działalności rolniczej (rodzinnego gospodarstwa) na terenie nabywanego gruntu,

lub:

– Uzyskanie opinii od właściwej dla położenia gruntu Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR) na temat planowanego założenia gospodarstwa rodzinnego.

Odbywa się to na podstawie złożenia stosownego wniosku do siedziby organu oraz rękojmi 10 lat prowadzenia działalności rolniczej (rodzinnego gospodarstwa) na terenie nabywanego gruntu.

LUB

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE POSIADA WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, ZAś JEST W POSIADANIU/ WSPÓŁPOSIADANIU/DZIERŻAWIE ZIEMI ROLNEJ:

– oświadczenie od wójta Gminy, w której znajdują się posiadane przez nią grunty dotyczące prowadzenia przez wnioskodawcę działalności rolniczej ? UZYSKANIE TAKIEGO DOKUMENTU CZYNI NABYWCĘ GRUNTU ? OSOBĄ FIZYCZNĄ MAJĄCĄ PREDYSPOZYCJE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOśCI ROLNICZEJ – JEDNAK NIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO!

Uzyskanie zgody KOWR na nabycie ziemi rolnej:

Istnieją dwie drogi wniosek zbywcy oraz wniosek nabywcy.

Drogą prostszą do obrania jest zaangażowanie w całą procedurę Właściciela gruntu (Sprzedawcy)- wniosek zbywcy.

To on w swoim imieniu składa w odpowiednim dla położenia gruntu oddziale KOWR wniosek o wyrażenie zgody na nabycie posiadanych przez niego gruntów rolnych ? konkretnemu Nabywcy (Kupującemu) z zastrzeżeniem iż wcześniej Nabywca uzyskał pozytywną opinię od IR związaną z założeniem przez niego rodzinnego gospodarstwa, a także złożył oświadczenie rękojmi 10 lat prowadzenia na nabywanym terenie działalności rolniczej, a także oświadczenie z którego wynika iż po nabyciu gruntu rolnego nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych będących jego własnością.

Ważnym elementem przy procedurze uzyskania zgody KOWR na zbycie nieruchomości osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym oraz zrzeczenie się KOWR prawa pierwokupu nieruchomości są dowody podjęcia próby sprzedaży gruntu wśród okolicznych rolników indywidualnych (kopie ogłoszeń papierowych, umów pośrednictwa w sprzedaży, zdjęcia banerów reklamowych mocowanych w gruncie).

Wniosek wraz z kompletną dokumentacją (zaświadczenia z Urzędu Gminy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacja związana z podejmowaniem prób sprzedaży) oraz dokumenty dostarczone przez Nabywcę od IR) składa się we właściwym oddziale KOWR.

W przypadku gdy Zbywca nieruchomości nie chce występować do KOWR o uzyskanie zgody istnieje droga umożliwiająca to Nabywcy. W tym wypadku to on, jako osoba Kupująca występuje do KOWR z powyższym dokumentami z dodatkowym ich uzupełnieniem o oświadczenie o posiadaniu przez niego kwalifikacji rolniczych popartych stosownym dokumentem bądź też o ich uzupełnieniu, a także zobowiązaniu się co do tego iż będzie zamieszkiwać przez 5 lat od nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Etap końcowy
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wydanej przez KOWR z pełną dokumentacją możliwe jest rozpoczęcie finalizacji procesu transakcji.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: