Zmiany w prawie 2019 r. Jak uwłaszczenie wpłynie na obrót nieruchomościami?

Elżbieta Liberda        09 stycznia 2019        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego można powiedzieć że w zasadzie przestanie istnieć. Oczywiście poza kilkoma ? nielicznymi – wyjątkami.

 

Ale zacznijmy od początku.Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca przekształcania użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych we własność.

W/w ustawa ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Oczywiście zadzieje się to nie ?za darmo?. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści zobowiązani zostaną do spłaty stosownej opłaty. Spłata taka nastąpić może albo jednorazowo, albo w ratach. Im szybciej zapłacimy tym więcej skorzystamy.

Bonifikaty.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Dodatkowo w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Zalety

  • Dotychczas użytkownicy wieczyści ponosili coroczne opłaty.
  • Aktualnie istniejący obowiązek ponoszenia takiej opłaty nie powinien być szczególnie dolegliwy gdyż wystąpi zamiast corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ale użytkownik wieczysty w zamian za to uzyska własność nieruchomości.

Wady

Problem mogą mieć Ci którzy zechcą sprzedać nieruchomość.

Dzieje się tak dlatego, że fakt przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo jej własności potwierdza zaświadczenie wydawane przez starostę. Dokument ten stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów. Do czasu zatem wydania zaświadczenia przez odnośny organ, nie będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy dany zabudowany grunt objęty użytkowaniem wieczystym uległ przekształceniu z mocy prawa, czy też nie. W praktyce może to na jakiś czas nieco spowolnić rynkowy obrót nieruchomościami. Zaświadczenie takie będzie obligatoryjnie okazywane notariuszowi przy transakcji sprzedaży. Wyjątkiem będą transakcje mających za przedmiot sam grunt. Niestety zaświadczenia nie uzyskamy go ?od ręki?.

O zaświadczenie musimy wystąpić. Jeśli tego nie zrobimy to starosta będzie miał rok na wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Jeśli właściciel wystąpi z wnioskiem o takie dokument, co do zasady, powinien go otrzymać w ciągu 4 miesięcy. Natomiast, jeśli wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu wtedy właściwy organ musi wydać zaświadczenie w ciągu 30 dni.

Wydanie zaświadczenia na wniosek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

A co jeśli nabywca znajdzie się wcześniej ?

Co do zasady przenieść własności się nie da więc pozostaje zawarcie umowy przedwstępnej. Wielu nabywców chce jednak wprowadzić się jak najszybciej szczególnie jeśli mają gotówkę na nieruchomość. Z kolei sprzedawca nie szczególnie chce wydawać lokal w posiadanie przed otrzymaniem ceny. Trzeba będzie zawierać naprawdę ?dobre? umowy przedwstępne tak aby żadna ze stron transakcji nie została pokrzywdzona.

Warto tu wspomnieć że termin umowy przyrzeczonej powinien być określony tak, że w sytuacji kiedy jednak po 30 dniach zaświadczenia nie będzie to sprzedawca nie narazi się na przykre konsekwencje jak np. zwrot zadatku w podwójnej wysokości.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: