Odpowiedzialno¶ć za długi małżonka. Podział maj±tku w którego skład wchodzi mieszkanie.

Elżbieta Liberda        05 października 2018        Komentarze (0)

Niestety, po ustaniu wspólno¶ci maj±tkowej małżonków i nawet po orzeczeniu rozwodu można ponosić skutki błędnych decyzji finansowych osób, z którymi nie ł±czy już nas nic prócz kredytów.

To, czy trzeba będzie spłacać długi małżonka zależy od tego, kto je zaci±gał, na co zostały przeznaczone i czy były już małżonek wyraził na nie zgodę.

Dużo zależy też od daty orzeczenia s±du ? zwłaszcza gdy chodzi o odpowiedzialno¶ć za zaległe podatki.

Za co odpowie małżonek ?

Małżonek odpowie tylko za te długi, które powstały przed dniem ustanowienia rozdzielno¶ci maj±tkowej/ rozwodem. Chyba że małżonkowie mieli umowę o rozdzielno¶ci maj±tkowej zawart± wcze¶niej, np. przed zawarciem małżeństwa, wtedy odpowiedzialno¶ć za długi nie wchodzi w grę.

Tak jak było to wcze¶niej wspomniane małżonek ponosi też odpowiedzialno¶ć za długi firmy prowadzonej przez jego męża, czy żonę w tym za wszystkie długi, kredyty, umowy leasingu.

Należy tu dodać, iż uprawnienia i obowi±zki z umowy leasingu będ± więc podlegały podziałowi w ramach postępowania o podział maj±tku wspólnego.

Długi hipoteczne będ± zaspokajane z nieruchomo¶ci, na której zostały zabezpieczone.

Gdy dom lub mieszkanie zostały kupione do maj±tku wspólnego, za długi odpowiadaj± oboje małżonkowie, nawet mimo rozwodu. I niezależnie od tego, które z nich po rozwodzie mieszka w domu lub mieszkaniu.

Jedynie, gdy jedno z małżonków kupiło nieruchomo¶ć do maj±tku osobistego, nie ma mowy o odpowiedzialno¶ci drugiego małżonka za długi.

O odpowiedzialno¶ci za długi stanowi art. 41 i 42 KRO:

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaci±gn±ł zobowi±zanie za zgod± drugiego małżonka, wierzyciel może ż±dać zaspokojenia także z maj±tku wspólnego małżonków.

  • 2. Jeżeli małżonek zaci±gn±ł zobowi±zanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowi±zanie jednego z małżonków nie wynika z czynno¶ci prawnej, wierzyciel może ż±dać zaspokojenia z maj±tku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalno¶ci zarobkowej, jak również z korzy¶ci uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelno¶ć powstała w zwi±zku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów maj±tkowych wchodz±cych w skład przedsiębiorstwa.
  • 3. Jeżeli wierzytelno¶ć powstała przed powstaniem wspólno¶ci lub dotyczy maj±tku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może ż±dać zaspokojenia z maj±tku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalno¶ci zarobkowej, jak również z korzy¶ci uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólno¶ci ustawowej ż±dać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólno¶ci przypadnie temu małżonkowi w maj±tku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należ±cych do tego maj±tku

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: