Odpowiedzialność za długi małżonka. Podział majątku w którego skład wchodzi mieszkanie.

Elżbieta Liberda        05 października 2018        Komentarze (0)

Niestety, po ustaniu wspólności majątkowej małżonków i nawet po orzeczeniu rozwodu można ponosić skutki błędnych decyzji finansowych osób, z którymi nie łączy już nas nic prócz kredytów.

To, czy trzeba będzie spłacać długi małżonka zależy od tego, kto je zaciągał, na co zostały przeznaczone i czy były już małżonek wyraził na nie zgodę.

Dużo zależy też od daty orzeczenia sądu ? zwłaszcza gdy chodzi o odpowiedzialność za zaległe podatki.

Za co odpowie małżonek ?

Małżonek odpowie tylko za te długi, które powstały przed dniem ustanowienia rozdzielności majątkowej/ rozwodem. Chyba że małżonkowie mieli umowę o rozdzielności majątkowej zawartą wcześniej, np. przed zawarciem małżeństwa, wtedy odpowiedzialność za długi nie wchodzi w grę.

Tak jak było to wcześniej wspomniane małżonek ponosi też odpowiedzialność za długi firmy prowadzonej przez jego męża, czy żonę w tym za wszystkie długi, kredyty, umowy leasingu.

Należy tu dodać, iż uprawnienia i obowiązki z umowy leasingu będą więc podlegały podziałowi w ramach postępowania o podział majątku wspólnego.

Długi hipoteczne będą zaspokajane z nieruchomości, na której zostały zabezpieczone.

Gdy dom lub mieszkanie zostały kupione do majątku wspólnego, za długi odpowiadają oboje małżonkowie, nawet mimo rozwodu. I niezależnie od tego, które z nich po rozwodzie mieszka w domu lub mieszkaniu.

Jedynie, gdy jedno z małżonków kupiło nieruchomość do majątku osobistego, nie ma mowy o odpowiedzialności drugiego małżonka za długi.

O odpowiedzialności za długi stanowi art. 41 i 42 KRO:

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

  • 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
  • 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: