Rozrywkowy s±siad ! O problemach z hałasliwymi lokatorami?.

Elżbieta Liberda        03 listopada 2015        Komentarze (0)

Studenckie życie rz±dzi się swoimi prawami.

Szaleńcze imprezy do białego rana, odgłosy kobiecych szpilek , integracje balkonowe z grillem w tle ?

Rozchodz±ca się woń ?dziwnych? ziołowych zapachów ?, tytoniu.

Wła¶ciciele s±siednich lokali chc±c nie chc±c uczestnicz± w imprezie …

Liczne upomnienia nie odnosz± żadnego rezultatu.

Czy możesz co¶ zrobić kiedy Twój s±siad wynaj±ł mieszkanie, a lokator naprawdę solidnie daje Ci popalić?

Jak wiadomo najsprawniej byłoby załatwić sprawę polubownie.

Skontaktujmy się z wła¶cicielem mieszkania, aby ten spróbował pozbyć się uci±żliwego lokatora.

Życie jednak pokazuje, że wła¶ciciel lokalu nie zawsze będzie tym zainteresowany.

Pobiera bowiem czynsz najmu, sam za¶, nie do¶wiadcza przecież żadnych dolegliwo¶ci.

Czy wła¶ciciele  s±siednich lokali pozostaj± bezradni?

Na szczę¶cie nie.

Otóż, w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów znajdujemy furtkę z której skorzystać może inny lokator lub wła¶ciciel innego lokalu w tym samym budynku.

Zgodnie z przepisami

jeżeli lokator wykracza w sposób raż±cy lub uporczywy przeciwko porz±dkowi domowemu, czyni±c uci±żliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub wła¶ciciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwi±zanie przez s±d stosunku prawnego uprawniaj±cego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Je¶li ?lokator imprezowicz? dobrowolnie nie zdecyduje się na opuszczenia naszego lokum pozostaje zastosowanie poniższych regulacji.

Trochę o przepisach:

Art. 13 u.p.o.p.l normuje dwojaki rodzaj uprawnień, zasadniczo (jurydycznie) różnych, chociaż w praktyce zmierzaj±cych do pozbawienia dotychczas uprawnionego lokatora prawa do dalszego zamieszkiwania w lokalu.

Jest swoistym uzupełnieniem podstaw rozwi±zania najmu (innych stosunków uprawniaj±cych do korzystania z lokalu), których katalog zawiera art. 11 ochr. lokator.

Można nawet uznać, że jest to szczególne uzupełnienie regulacji art. 11 ust. 10 ochr. lokator., poszerzone co do kręgu uprawnionych do s±dowego ż±dania rozwi±zania stosunku prawnego o lokatorów i wła¶cicieli zamieszkuj±cych (współzamieszkuj±cych) w danym budynku.

Zamieszkiwanie bowiem w budynku wielolokalowym rodzi po stronie lokatora okre¶lone obowi±zki stosowania się do norm ogólnie nazywanych normami porz±dku domowego.

Dotyczy to również wła¶cicieli lokali, w tym wła¶cicieli lokali, których lokale nie zostały wyodrębnione.

Ale czymże s± te zasady porz±dku domowego?

To oczywi¶cie pojęcie bardzo ocenne ?, a S±dy bardzo wstrzemięĽliwie feruj± wyroki.

Zasady porz±dku domowego ustalane przez uprawnione podmioty przyjmuj± z reguły postać regulaminów. Uchwalaj± je wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wła¶ciciele (współwła¶ciciele) budynków wielolokalowych, których lokale s± oddawane w najem lub w inny sposób oddawane do użytkowania innym podmiotom. Je¶li nie ma formalnie okre¶lonych zasad korzystania z budynku i mieszcz±cych się w nim lokali, znajd± zastosowanie regulacje zawarte w przepisach dotycz±cych tych stosunków oraz reguły wynikaj±ce z zasad współżycia społecznego.

Wszyscy mieszkańcy budynków wielolokalowych, niezależnie od podstawy prawnej korzystania ze znajduj±cych się w nim lokali, s± zobowi±zani do przestrzegania norm porz±dku domowego, które wynikaj± z regulaminów ustalonych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także z zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Ustawa wymaga wykazania, że naruszanie porz±dku domowego ma charakter raż±cy lub uporczywy i że czyni to uci±żliwym korzystanie z innych lokali (art. 13 ust. 1 ochr. lokator.).

A jak ocenia to S±d?

Pozbawienie prawa do lokalu musi znajdować podstawę zarówno w nagannym zachowaniu lokatora, jak i obiektywnej uci±żliwo¶ci dla lokatora lub wła¶ciciela innego lokalu w tym budynku.

W/w przesłanki musz± wyst±pić ł±cznie.

Zachowanie takie musi być uporczywe (powtarzaj±ce się) lub raż±co naganne.

Oczywi¶cie uci±żliwo¶ć nie musi oznaczać niemożliwo¶ci zamieszkiwania.

S±d, podczas rozprawy kierować się będzie prawem osoby która złożyła pozew do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i przysługuj±cym charakterem prawa oraz typowymi stosunkami miejscowymi. W kontek¶cie tych praw i stosunków oceni, czy lokator rzeczywi¶cie wykracza przeciwko porz±dkowi domowemu i czy czyni uci±żliwym zamieszkiwanie innym podmiotom.

Gdzie i za ile ?

Pozew należy złożyć do s±du rejonowego wła¶ciwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego ? czyli w tym wypadku ?lokatora imprezowicza?. Opłata od pozwu wynosi 200 zł.

Z pozwem może wyst±pić każdy z lokatorów, którzy posiadaj± lokal w danym budynku mieszkalnym lub współlokator.

Odpowiedzialno¶ć za wykroczenia.

W celu zdyscyplinowania hała¶liwego s±siada można również poprosić o pomoc policję lub straż miejsk±. Służby mog± s±siada upomnieć, nakazać wył±czenie muzyki (lub uciszenie biesiadników) albo wlepić mandat w wysoko¶ci od 100 do 500 zł.

Je¶li s±siad odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafi do s±du rejonowego, a ten na podstawie art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń (kto krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem zakłóca porz±dek lub ciszę nocn±) może wymierzyć grzywnę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: