Urzędnicy zawinili, konsekwencje ponosi obywatel?. Mała przestroga dla tych którzy prowadz± biznes z ?procentami? .

Elżbieta Liberda        01 czerwca 2015        Komentarze (0)

Działalno¶ć organów administracji często budzi zdenerwowanie. Długotrwałe procedury, skomplikowane formularze, wnioski itp.

Na sam± my¶l o wizycie w urzędzie przechodz± nas przysłowiowe ?ciarki?.  Ale ? cóż zrobić ?

Chc±c prowadzić biznes, który rzekomo ?łatwo? założyć w naszym kraju jeste¶my skazani na podporz±dkowanie się wymogom prawnym.

Okazuje się jednak, iż nawet kiedy uda nam się pomy¶lnie przej¶ć przez żmudny proces rejestracji firmy, uzyskiwania stosownych zezwoleń to spać spokojnie nie możemy !

Po kilku latach obudzić się może jaki¶ Pan urzędnik i stwierdzić , że dokumenty które pierwotnie nie budziły zastrzeżeń dzi¶ należy uznać jako wadliwe !!!!

A co za tym idzie !

W najgorszym wypadku może położyć nasz biznes !

To co przeczytacie poniżej brzmi jak kiepski żart ?. Niestety to autentyczna historia z Lubelszczyzny ?.

W styczniu 2012 r prowadz±ca już jaki¶ czas działalno¶ć gastronomiczn± kobieta zechciała swój kulinarny kunszt dopełnić ofert± wyrobów alkoholowych .

Uzyskała od organu administracji publicznej decyzję – zezwolenie, na sprzedaż i podawanie alkoholu w prowadzonym przez ni± lokalu gastronomicznym , na czas do końca maja 2017 r.

Do wniosku o zezwolenie doł±czyła wszystkie wymagane przez urzędników dokumenty.

Gdyby nie doł±czyła wszystkich dokumentów urzędnicy zezwolenia przecież by nie wydali, bo jak wiadomo nawet najmniejszy brak formalny chętnie zostaje zauważany ?. Tu czujno¶ć urzędników z reguły jest niezawodna.

Ponieważ nikt nie zaskarżył tej decyzji , stała się ona ostateczna.

Działaj±c w zaufaniu do organu administracji publicznej i ich ostatecznej decyzji zezwalaj±cej na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 2017 r , kobieta poczyniła szereg bardzo znacz±cych nakładów i wydatków na urz±dzenie lokalu i infrastrukturę gastronomiczn± , w tym zaci±gnęła kredyty.

Po dwóch latach prowadzenia powyższej działalno¶ci urzędnicy, którzy wydali przedmiotowe zezwolenie, doszli do wniosku, że wydane zezwolenie należy cofn±ć !

A dlaczego ?

Otóż stwierdzono, że jeden z dokumentów, który warunkował wydanie zezwolenia, jest nie taki jaki powinien być?

Jeżeli tak, to już na etapie wydawania zezwolenia w 2012 r powinni na to zwrócić uwagę i nie wydawać wówczas zezwolenia.

Obecnie urzędnicy , stosuj±c tryb nadzwyczajny tj. wznowienie postępowania administracyjnego faktycznie chc± ?cofn±ć? wydan± przed trzema laty swoj± decyzję – zezwolenie, a tym samym przerzucić swoje błędy lub wręcz niekompetencję na obywatela.

Jak wiadomo, brak możliwo¶ci sprzedaży alkoholu w restauracji w zasadzie skazuje biznes na niepowodzenie ? Nie mówi±c już o zainwestowanych ¶rodkach?

A co tam , my urzędnicy za nic nie odpowiadamy, konsekwencje, w tym bardzo znaczne finansowo poniesie przedsiębiorca.

Obecnie na skutek złożonego przez kobietę odwołania, sprawę rozpatruje organ administracyjny drugiej instancji tzn. Samorz±dowe Kolegium Odwoławcze.

Zobaczymy jaki będzie finał ?

Choć wydaje się, że sprawa powinna być wygrana , to bior±c pod uwagę t± urzędnicz± bonanzę należy brać pod uwagę nawet najbardziej absurdalne rozstrzygnięcie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: