Kredyt we franku ? Kiedy można rozwiązać umowę ?

Elżbieta Liberda        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

 1. Czym charakteryzuje się kredyt denominowany?

Kredyt denominowany w walucie obcej, a więc taki, którego wartość wyrażona zostaje w umowie w walucie obcej, ale uruchomiona zostaje w walucie polskiej, natomiast kredytobiorca dokonuje spłat rat kapitałowo ? odsetkowych również w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień. Tym samym w przypadku takiego kredytu kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu, stanowiącą równowartość waluty obcej,
w zależności od bieżącego kursu wymiany walut.

 1. Jakie są różnice pomiędzy kredytem indeksowanym, a denominowanym?

Kredyt indeksowany jest to kredyt, którego wysokość ustalana jest w PLN, ale ostateczna wartość zadłużenia zależy od kursu waluty obcej w dniu uruchomienia finansowania.

Przy kredycie denominowanym wnioskowana kwota zobowiązania oraz ta widniejąca w umowie wyrażona jest w walucie obcej. Wypłata środków następuje jednak w złotówkach w wysokości obliczonej według kursu obowiązującego w dniu wypłaty. W obu przypadkach kredytobiorcy ponoszą ryzyko kursowe.

 1. Czy indeksacja jest zgodna z prawem?

Wykorzystanie indeksacji (denominacji) co do zasady nie narusza natury kredytu i przepisów praw bankowego, a kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej funkcjonowały i funkcjonują w powszechnym obrocie. Umowy takie mogą być zawierane obecnie, to jest po nowelizacji Prawa bankowego z dnia 29 lipca 2011 roku, która weszła w życie w dniu 26 sierpnia 2011 roku
(Dz. U. 2011.165.984), na mocy której do art. 69 dodano w ust. 2 pkt. 4 a oraz ust. 3 jak również były stosowane jako prawnie dopuszczalne także przed tą nowelizacją, kiedy podpisane zostały Państwa umowy kredytowe.

 

4. Nieważność umowy kredytu indeksowanego

Wyrok TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), który zapadł 3 października 2019 roku, potwierdził dotychczasowe orzeczenia polskich sądów, które uznały klauzule indeksacyjne
w umowach kredytowych za abuzywne, czyli niedozwolone
. Tym samym dopuszczono możliwość unieważnienia kredytu indeksowanego.

 

 1. Teoria salda i teoria dwóch kondykcji

W orzecznictwie sądów polskich nie istnieje jednolity sposób wyrokowania w zakresie roszczeń
o nieważności umowy wzajemnej. Można spotkać się z dwoma wariantami stosowanymi przez Sądy, opartymi na przeciwstawnych sobie teoriach. Pierwsza z nich to teoria salda. Można sprowadzić ją do stanowiska, że w sytuacji gdy kredytobiorca więcej wpłacił do banku niż pożyczył to bank powinien oddać mu stąd powstałą nadwyżkę. Jeżeli kredytobiorca nie spłacił jeszcze swojego kredytu wobec banku to nadal pozostaje on dłużnikiem banku. Według drugiego stanowiska zwanej teorią dwóch kondykcji to każde roszczenie o wydanie korzyści jest niezależne od siebie, a ich kompensacja jest możliwa tylko w ramach potrącenia. W przypadku nieważności umowy kredytowej obie strony uznawane są jako osoby bezpodstawnie wzbogacone wobec siebie. Powstają wówczas wzajemne rozliczenia pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Na chwilę obecną w orzecznictwie przeważa jednak pierwsze teoria czyli teoria salda.

 

 1. Czy kredyt frankowy to kredyt złotówkowy?

Orzecznictwo dopuszcza coraz częściej takie stanowisko, że kredyty złotówkowe to de facto kredyty które zostały udzielone w złotówkach. Tytułem przykładu można w tym miejscu wskazać, że strony ustaliły walutę zobowiązania w EUR, ale walutę wykonania w PLN (zawarły bowiem umowę kredytu denominowanego, a nie walutowego, por. wyrok I C 922/19 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2019-12-18. Niektórzy pełnomocnicy nazywają te kredyty pseudofrankowymi.

 

 1. Ile mam czasu na podjęcie decyzji? (Przedawnienie roszczeń)

To zależy od tego, kiedy przedawnia się roszczenie wobec banku. Termin przedawnienia wynosi
10 lat lub 6 lat, ale jego bieg rozpoczyna się od daty płatności poszczególnej raty, dla każdej osobno. Przy ratach płaconych do 8 lipca 2018 r. to 10 lat od pobrania konkretnej raty, a przy ratach płaconych od 9 lipca 2018 r., a zatem po nowelizacji skracającej terminy przedawnień ? 6 lat od pobrania raty. Większość kredytów frankowicze zaciągnęli w 2007 i 2008 roku. Tak więc dla rat zapłaconych w 2007 i 2008 roku termin na dochodzenie roszczeń już minął. Można jednak powalczyć o pozostałe raty.

8. Co mogę uzyskać w Sądzie?

Odrankowanie umowy kredytowej bądź jej unieważnienie. W pozwie znajdować się może kilka wariantów korzystnych dla Klientów Kancelarii. Nie można również zapominać, że

Sąd Najwyższy w dniu 4 kwietnia 2019 roku (wyrok III CSK 159/17 ) oraz w dniu 9 maja 2019 roku
(?wyrok I CSK 242/18) stwierdził, że kredyty powiązane z walutą mają być wykonywane jako kredyty
w PLN ze stawką LIBOR;

 • Sąd Najwyższy odszedł od koncepcji rozliczenia kredytu kursem średnim NBP (wyrok SN
  z dnia 24 października 2018 r. (II CSK 632/17);
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) popiera stwierdzenie nieważności umowy kredytu (wyrok z 14 marca 2019 roku C118/17 oraz z 3 października 2019 roku
  C-260/18);

 

 1. Jakie są koszty postępowania sądowego?

Poza ustalonym (indywidualnie) w Kancelarii wynagrodzeniem dla pełnomocnika liczyć się należy
z następującymi kosztami i wydatkami. Opłata sądowa od pozwu w wysokości 1 tysiąca złotych. Od 1 do 4 tysięcy złotych wynosi zaliczka na rzecz biegłego sądowego. Do tego czasami trzeba doliczyć pozyskiwanie zaświadczeń (historii spłaty) ? zależenie od baku kosztuje to od kilkudziesięciu złotych do nawet ponad 1 tysiąc złotych. Dla przykładu Deutsche Bank, za zaświadczenie obejmujące 12 lat historii spłaty kredytu pobierał opłatę w wysokości 1200 złotych. Bardzo pomocne dla pełnomocnika procesowego są również wyliczenia dotyczące wysokości spłaconego kredytu. Pozwala to bowiem określić wiele niezbędnych danych, którzy należy zawrzeć w pozwie. Kancelaria LEX PERFECTA nie narzuca tutaj żadnej osoby, który dokona takich wyliczeń. Na rynku znajduje się wielu ekonomistów, którzy dokonują takich przeliczeń i wyliczeń na potrzeby postępowania przedsądowego jak i sądowego.

 

 1. Jakie dokumenty są niezbędne na początek?

Pełnomocnicy Kancelarii mogą dokonać audytu prawnego zawartej umowy kredytowej. Odnośnie umowy to niezbędne informacje to data jej zawarcia, kwota kredytu, nazwa banku, czy umowa została dotychczas wypowiedziana i czy został wystawiony BTE? Dodatkowo zaś regulamin banku i wszystkie podpisane dotychczas załączniki i oświadczenia.

 

Jakub Cioch ? Radca Prawny

Zawód radcy prawnego jest moją ogromną pasją, co przekłada się na moje pełne zaangażowanie. Trwa ono niezmiennie od kilku lat. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu mogę zajmować się wszystkimi gałęziami i dziedzinami prawa. Reprezentuję swoich Klientów przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi. Wyróżnia mnie precyzyjna umiejętność prowadzenia spraw odszkodowawczych i zadośćuczynieniowych w których reprezentowałem zarówno strony powodowe jak i pozwane Zakłady Ubezpieczeń. Posiadam uprawnienia mediatora sądowego. Ukończyłem ponadto studia doktoranckie z prawa bankowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Szczególnie interesuje mnie sytuacja prawna konsumenta
w jego relacji z Instytucjami Finansowymi. Powierzając mi prowadzenie spraw możecie być Państwo pewni, że wykorzystam specjalistyczną wiedzę nabytą w warszawskim ośrodku naukowym.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

tel. 509782009

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: