SZKOLENIE DLA PO¦REDNIKÓW z AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowi±zek szkoleniowy m.in. na po¶redników nieruchomo¶ci i na zatrudniony w agencjach nieruchomo¶ci personel.

Zgodnie z Art. 52.  1. Instytucje obowi±zane zapewniaj± udział osób wykonuj±cych obowi±zki zwi±zane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotycz±cych realizacji tych obowi±zków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalno¶ci prowadzonej przez instytucję obowi±zan± oraz zapewniać aktualn± wiedzę w zakresie realizacji obowi±zków instytucji obowi±zanej, w szczególno¶ci obowi±zków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

3. Do instytucji obowi±zanych będ±cych osobami fizycznymi prowadz±cymi działalno¶ć gospodarcz± przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymaj± certyfikaty po¶wiadczaj±ce ukończenie szkolenia ze szczegółowym wskazaniem programu.

Przedmiotowy certyfikat będzie potwierdzał w razie kontroli spełnienie obowi±zku.

Szkolenie prowadzone jest w formie webinaru i trwać będzie 6 godzin.

 

Sama praktyka! Uczestnicy otrzymaj±:

 • teksty aktów prawnych
 • dokumentację wymagan± przez ustawę
 • wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • wzór procedury anonimowego zgłaszania, 
 • wzór oceny ryzyka, 
 • formularz analizy transakcji i klienta, 
 • wzory o¶wiadczeń 

Tematyka

Po¶rednik w obrocie nieruchomo¶ci jest tzw. instytucj± obowi±zan± w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W zwi±zku z tym powinien wypełnić szereg obowi±zków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzn± procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń
 • sporz±dzić analizę ryzyka (do 13 stycznia 2019 i aktualizować j± co 2 lata)
 • stosować ¶rodki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego

 

 


Cel edukacyjny szkolenia:

 1. Omówienie instytucji i pojęć występuj±cych w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontek¶cie wykonywania zawodu po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami.
 2. Zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego.
 3. Omówienie obowi±zków po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami.
 4. Przygotowanie Wewnętrznych procedur zwi±zanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami.

Plan szkolenia:

 1. Przedstawienie Ľródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Zdefiniowanie obowi±zków po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami jako jednostki obowi±zanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka zwi±zane z klientem.
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynno¶ci podjętych w celu szacowania ryzyka przez po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami,
 5. Bież±ca i okresowa analiza transakcji klienta.
 6. Cel i sposoby realizacji zasady ?know your client?- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmuj±cych eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
 8. Transakcje podejrzane w praktyce po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami ? analiza transakcji.
 9. Obowi±zek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami obowi±zków zwi±zanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 11. Szkolenie po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, jego pracowników i współpracowników.

Dodatkowo dla uczestników ? wzór procedury z zał±cznikami.

Prowadz±cy:

Monika Markisz

Radca prawny nr wpisu Lb-1204, Doradca podatkowy nr wpisu 10554.

link do zapisów : https://lexperfecta.pl/produkt/nowe-obowiazki-posrednikow-i-zarzadcow-w-kontekscie-zmian-w-ustawie-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: