SZKOLENIE DLA POśREDNIKÓW z AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Ustawao przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy m.in. na pośredników nieruchomości i na zatrudniony w agencjach nieruchomości personel.

Zgodnie z Art. 52.1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia ze szczegółowym wskazaniem programu.

Przedmiotowy certyfikat będzie potwierdzał w razie kontroli spełnienie obowiązku.

Szkolenie prowadzone jest w formie webinaru i trwać będzie 6 godzin.

 

Sama praktyka! Uczestnicy otrzymają:

 • teksty aktów prawnych
 • dokumentację wymaganą przez ustawę
 • wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • wzór procedury anonimowego zgłaszania,
 • wzór oceny ryzyka,
 • formularz analizytransakcji i klienta,
 • wzory oświadczeń

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie ipracowników z tematyki AML/CTF
 • wdrożyć procedury, w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń
 • sporządzić analizęryzyka (do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata)
 • stosowaćśrodki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego

 


Celedukacyjny szkolenia:

 1. Omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 2. Zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego.
 3. Omówienie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 4. Przygotowanie Wewnętrznych procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Plan szkolenia:

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
 6. Cel i sposoby realizacji zasady ?know your client?- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
 8. Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami ? analiza transakcji.
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 11. Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.

Dodatkowo dla uczestników ? wzór procedury z załącznikami.

Prowadzący:

Monika Markisz

Radca prawny nr wpisu Lb-1204, Doradca podatkowy nr wpisu 10554.

link do zapisów : https://lexperfecta.pl/produkt/nowe-obowiazki-posrednikow-i-zarzadcow-w-kontekscie-zmian-w-ustawie-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: