ELEKTORNICZNA LICYTACJA NIERUCHOMOśCI .

Elżbieta Liberda        26 lipca 2021        Komentarze (0)

UWAGA!

Już niebawem będzie możliwość zakupu nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej !!!

To super wiadomość dla wszystkich inwestujących w nieruchomości ?

Mocą ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do k.p.c.[ szereg zmian w zakresie procedury cywilnej, które w sposób istotny będą wpływać na rozpoznawanie spraw cywilnych w tym sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej].

W tym celu do ustawy dodano rozdział zatytułowany ?Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej?.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, została wprowadzone na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązania takie powinny znacząco przyczynić się do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała. Rozwiązania takie poprawią zarazem transparentność odbywających się w jej toku przetargów. Dostrzegany jest bowiem niejednokrotnie problem zmów między licytantami w celu obniżenia ceny nabycia, co nie będzie możliwe w toku licytacji odbywających się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Nowelizacją K.p.c. została powołana do życia instytucja sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Będzie się ona odbywać na wniosek wierzyciela i będzie prowadzona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o tej licytacji będzie zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej na dwa tygodnie przed jej terminem. Jednocześnie z obwieszczeniem ujawniony zostanie protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosić będzie 7 dni, a wygra go ten, czyja oferta w chwili zakończenia przetargu była najwyższa. Postanowienie o przybiciu wydawane będzie przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

Licytacja elektroniczna nieruchomości przez komornika wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw RP. Jej przepisy przejściowe zastrzegają, że w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej, przeprowadzenie licytacji nieruchomości drogą elektroniczną będzie możliwe, jeśli pozwalać na to będą warunki techniczne, jakimi dysponuje komornik sądowy.

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zaś warunkiem udziału w niej jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej musi zostać zamieszczone na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. W obwieszczeniu tym komornik wymienia informacje, o których mowa w art. 953 § 1 pkt 3, 6 i 7 k.p.c., a ponadto:

1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony;

2) informację o tym, że przetarg odbywa się w drodze elektronicznej oraz o chwili rozpoczęcia i zakończenia przetargu;

2) informację o obowiązku uiszczenia rękojmi i jej wysokości;

4) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość.

 

Ponadto, w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 9867 § 1 k.p.c. przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, z tym że komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni (art. 9867 § 2 k.p.c.).

Niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie tygodnia, komornik przesyła sądowi protokół z przebiegu przetargu, wszystkie nierozpoznane skargi oraz dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: