Opłata reklamowa ? czyli kolejny prezent dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości

Elżbieta Liberda        16 listopada 2015        Komentarze (0)

Od 11 września 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową .

Nie wdając się w szczegóły, na skutek przedmiotowych zmian, wprowadzono nową opłatę lokalną ? opłatę reklamową.

A co to oznacza?

Wśród zobowiązanych do wnoszenia opłaty reklamowej będą głównie przedsiębiorcy.

Nowa opłata szczególnie da w kość osobom prowadzącym biznes, polegający na wynajmie powierzchni reklamowych.

Będą to również Ci, którzy umieszczą własne reklamy na terenie własnych nieruchomości.

Wydawać by się to mogło absurdalne, a jednak.

Czy zatem zapłacę za reklamę na własnym płocie?

Opłata reklamowa jest co prawda opłatą fakultatywną, jednakże jeśli zostanie wprowadzona na danym terenie to i za ?własną? reklamę trzeba będzie się rozliczyć.

Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Kto będzie musiał wnosić opłatę reklamową?

Opłatę reklamową pobiera się od:

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego

b) jest bez tytułu prawnego

? jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współ-posiadaczach.

Kiedy unikniesz opłaty?

Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie – pytanie tylko, po co komu taka reklama 😉

2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;

3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;

4) służą wyłącznie do upowszechniania informacji:

a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,

b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Ile zapłacisz?

Opłata reklamowa składa się z dwóch części – stałej i zmiennej.

Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy.

Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie, zaś stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Oczywiście konieczność ponoszenia opłat reklamowych przez właścicieli nośników reklamowych przełoży się na ceny za tego typu usługi.

Niestety, dolegliwość finansową odczuje zatem większość przedsiębiorców korzystających z promowania swoich towarów np. na bilbordach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: