Zmiany w prawie budowlanym ! Szybciej rozpoczniesz budowę.

Elżbieta Liberda        09 lutego 2017        Komentarze (0)

Wraz z nadej¶ciem nowego roku 2017 ustawodawca postanowił wyj¶ć naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z branży budowlanej.

Ustaw± z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ( Dz. U. 2016 poz. 2255) zmieniono przepisy Prawa budowlanego, rezygnuj±c z nadmiernego formalizmu i d±ż±c tym samym do przyspieszenia procesu rozpoczęcia budowy.

Najistotniejszym ułatwieniem jest wprowadzenie do ustawowego katalogu obiektów, które mog± być wznoszone bez konieczno¶ci uzyskania pozwoleń.

Dzięki temu żadne formalno¶ci nie będ± konieczne, je¶li będziemy chcieli wybudować wolno stoj±cy parterowy budynek gospodarczy, garaż, wiatę, przydomowy ganek lub oranżerię o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym ł±czna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (w my¶l art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane w nowym brzmieniu).

Podobn± dowolno¶ć będziemy mieć przy wznoszeniu altan o powierzchni do 35m2.

Znaczne uproszczenie czeka także wła¶cicieli domków jednorodzinnych.

Przed nowelizacj± każda przebudowa, niezależnie od jej zakresu, musiała być zgłoszona. Obecnie zgłoszenia wymaga tylko przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pod warunkiem, że nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.

W przypadku remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia, również możemy cieszyć się większym marginesem swobody ? remont takiego obiektu nie wymaga już zgłoszenia.

Od 2017 r. zgłaszać musimy jedynie remont obiektów innych niż budynki oraz przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych, o ile do ich budowy wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

Istotnym ułatwieniem jest także skrócenie terminu, w którym organ administracji architektoniczno ? budowlanej mógł wnie¶ć sprzeciw.

Dzięki nowelizacji starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu ma 21 dni na sprzeciwienie się naszym planom ? je¶li w tym terminie nie podejmie działań, przyjmuje się, że udzielił tzw. milcz±cej zgody.

Dodatkowo, aby skrócić ten termin jeszcze bardziej, organ ma prawo wydać za¶wiadczenie, w którym stwierdza brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z dodanym art. 30 ust. 1 pkt. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie takiego za¶wiadczenia uniemożliwia zgłoszenie sprzeciwu, a w konsekwencji pozwala na szybsze rozpoczęcia prac budowlanych .

Również w zakresie realizacji projektu budowlanego możliwe s± bardziej swobodne działania.

Do tej pory wszelkie odstępstwa wymagały tzw. projektu zamiennego. Jego brak rozumiany był jako samowola budowlana. Teraz ustawodawca wyróżnia istotne odst±pienie od projektu budowlanego ? i w tym wypadku konieczne jest uzyskanie projektu zamiennego ? oraz odst±pienie, które nie jest istotne.

Za odst±pienie, które nie jest istotne uznane będzie takie, które spełnia warunki okre¶lone w art. 36 ust. 5a Prawa budowlanego, czyli przede wszystkim nie przekracza 2% wysoko¶ci, szeroko¶ci lub długo¶ci obiektu budowlanego okre¶lonych w projekcie budowlanym oraz nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu.

Jeszcze jedna korzystna zmiana została wprowadzona w zakresie korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego. W nowym stanie prawnym można z niego korzystać o 60 dni dłużej, tj. 180 dni.

Jak widać proces budowlany od 2017 roku powinien ulec usprawnieniu, ale jak zwykle bywa ? wszystko zweryfikuje praktyka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: