marzec 2019

W tradycji rodzinnej przyjęło się, że dziadkowie odgrywaj± szczególn± rolę w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. Tuż po rodzicach i rodzeństwie stanowi± oni grupę najbliższych osób dla dziecka, st±d też ich kontakty podlegaj± szczególnej ochronie. Zgodnie z tre¶ci± art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko maj± prawo […]

Opłaty do ZAIKS , STOART i za odbiorniki radiowe w hotelach.

Elżbieta Liberda        15 marca 2019        Komentarze (0)

Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe (art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych); Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiaj±cym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika (art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych); Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest […]

Co może zrobić wła¶ciciel obiektu noclegowego kiedy go¶ć nie chce dokonać zapłaty za hotel i usługi dodatkowe?   W wielu hotelach praktyk± jest, iż rozlicznie usługi hotelowej następuje w momencie wymeldowywania się go¶cia. Niestety praktyka pokazuje, że niektórzy klienci nie chc± zapłacić. Co wówczas może zrobić hotel?   Zastaw. Dla zabezpieczenia należno¶ci za mieszkanie, utrzymanie […]

Problemy z lokatorem, a możliwo¶ć samodzielnego wszczęcia postępowania. Wynajmuj±c lokal, szczególnie mieszkalny często mamy problemy z lokatorem. Czasem nie płaci czynszu, czasem demoluje. Powstaje zatem zagadnienie, czy w takim wypadku, kiedy wynajmujemy lokal na cele mieszkaniowe w ramach posiadanych udziałów samodzielnie możemy wytoczyć powództwo przeciwko lokatorowi, a w konsekwencji przeciwko gminie gdyby nie dostarczyła lokalu […]